Rapport Höga drivmedelspriser gjorde att Gotlandsbolagets kostnader ökade under det fjärde kvartalet. Borträknat reavinster så ökade dessutom förlusten. 

Gotlandsbolaget, noterat på handelsplattformen Nasdaq First North, hade intäkter på 524 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2022 (521).

Kostnaderna uppgick 686 miljoner kronor (594). Ökade kostnader under kvartalet beror främst på högre drivmedelspriser för Destination Gotland och Hansa Destinations.

Justerat rörelseresultat sjönk till -162 miljoner kronor (-73).

Reavinster vid försäljningar av produkttankfartyg uppgick till 520 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt inklusive reavinster vid försäljningar uppgick till 266 miljoner kronor (-110).

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 8:20 kronor per aktie, baserat på det negativa justerade rörelseresultatet för 2022, heter det.

”Gotlandsbolaget är ett finansiellt starkt bolag trots förluster 2022, till stor del tack vare långsiktighet och försäljning av tillgångar med reavinster. Vi arbetar med att utveckla såväl framtidens fartyg som våra verksamheter i stort och utvärderar kontinuerligt investeringar i nya färjelinjer, fartyg, energiinfrastruktur och besöksmål. Under 2023 ser vi fram emot att Trafikverket distribuerar upphandlingsunderlaget av Gotlandstrafiken för nästa koncessionsperiod”, skriver vd Håkan Johansson i delårsrapporten.

Styrelsen föreslår samtidigt en ny utdelningspolicy till årsstämman 2023.

”Utdelningen ska vara stabil, långsiktig och växande. Utgångspunkten är en utdelning på minst 10 procent av justerat resultat efter finansnetto”, skriver Gotlandsbolaget.

Utgångspunkten är årets resultat efter finansnetto, justerat för poster av jämförelsestörande karaktär. Styrelsen kan i tillägg föreslå att vinster av engångskaraktär kan ligga till grund för extrautdelning, uppges det.