Rapport Vinterturismbolaget Skistar redovisar en ökad vinst men vågar inte ge någon prognos för bokningarna framöver på grund av coronapandemin. 

Skistars intäkter för det andra kvartalet, december-februari, uppgick till 1.608 miljoner kronor (1.436), en ökning med 12 procent jämfört med föregående år.

Valutakursförändringen NOK och EUR/SEK påverkade intäkterna med -4 miljoner kronor.

Koncernens rörelseresultat för det andra kvartalet uppgick till 833 miljoner kronor (716), varav effekt av övergången till IFRS 16 är +2 miljoner och valutakursförändringar -2 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 52 procent (50).

Resultatet från intressebolag/samriskbolag minskade till 26 miljoner kronor (29), varav reavinster från exploateringsverksamheten uppgår till 12 miljoner kronor (13).

Intäkterna från Drift av skidanläggningar uppgick till 1.612 miljoner kronor (1.420) med ett resultat om 784 miljoner kronor (664).

Intäkter från Fastighetsutveckling och exploatering uppgick till 89 miljoner kronor (58) med ett resultat om 46 miljoner kronor (52).

Resultat före skatt blev 809 miljoner kronor (702). Efter skatt blev resultatet 642 miljoner kronor (555), motsvarande 8:04 kronor per aktie (6:95).

Vågar inte ge prognos

Skistar avstår i sina utsikter för räkenskapsåret 2019/2020, som sträcker sig till och med augusti, från att sia om bokningsläget med hänvisning till effekter från coronavirusets utbredning.

”Smittspridningen av det nya coronaviruset har inte passerat någon obemärkt. Den 12 mars kom norska kommunala besked att vår verksamhet i både Hemsedal och Trysil ska stängas ner. /…/ Dessa beslut kommer att få en negativ effekt på Skistars helårsresultat”, skriver vd Stefan Sjöstrand i rapporten och fortsätter:

”Omfattningen har ännu inte analyserats. En viktig faktor att ta hänsyn till är att en stor del av vintersäsongen är passerad. Skistar vidtar åtgärder för att anpassa verksamheten till rådande situation. Av samma skäl bedömer vi det som svårt att kommentera bokningsläget för närvarande”.

För räkenskapsåret 2020/2021, som inleds i september, har Skistar beslutat om investeringar på cirka 281 miljoner kronor, huvudsakligen ersättningsinvesteringar, moderniseringar och kapacitet för snöproduktion. Utvecklingen och effekten av spridandet av coronaviruset är inte analyserad, skriver bolaget.