Nyemission och återköp av C-aktier för prestationsbaserat aktieprogram

2023-03-23 13:00:00

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 april 2022 har styrelsen i Boozt AB (”Boozt”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 821 851 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det prestationsbaserade aktieprogrammet LTI 2022 som antogs av årsstämman den 27 april 2022.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 april 2022 har styrelsen i Boozt beslutat om riktad nyemission av 821 851 C-aktier till Nordic Issuing AB. Teckningskursen uppgår till cirka 0,083333 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 821 851 C-aktier från Nordic Issuing AB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av prestationsaktier till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Boozt som deltar i LTI 2022. Tilldelning av prestationsaktier i LTI 2022 kommer att ske inom 30 dagar efter den 27 april 2025.

Boozt innehar sedan tidigare 1 658 375 C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

MFN