Bankfrossan Deutsche Bank-aktien rasade med över 12 procent på fredagen, när en ny våg av oro över tillståndet i Europas banker spreds över marknaden genom inlösen av en obligation i förtid.

Den stora dagsaktuella nyheten kring Deutsche Bank rör ett besked om att en så kallad Tier 2-obligation kommer lösas in till 100 procent av nominellt värde jämte ränta den 24 maj, således omkring fem år före inlösen enligt villkor som var satt till 2028.

Tier 2-obligationer nyttjas för att ta in regulatoriskt kapital. I tillägg till så kallat Tier 1-kapital utgör Tier 2-kapitalet bankens tillgångssida. Det är de primära delarna av kapitalreserven i bankerna, men kreditkvaliteten skiljer sig åt på flera sätt. Tier 2-kapitalet är att betrakta som tilläggskapital medan Tier 1-kapitalet är kärnkapitalet.

Beskedet att Deutsche Bank löser in en av sina Tier 2-obligationer sammanföll med att den rejäla sättningen i aktiekursen tog fart.

Vid sidan av aktiens ras har också priset på Deutsche Banks CDS:er, kreditswappar som köps av obligationsinnehavare för att försäkra mot konkursrisk, ökat kraftigt. Det signalerar att marknadens tro på att den systemkritiskt viktiga banken är på väg att falla har ökat.

Deutsche Banks AT1-obligationer, en tillgångsklass som uppmärksammats sedan affären där UBS förvärvsaffär med Credit Suisse förra helgen där den senare nämndas AT1:er nollades, har också fallit brant.

De så kallade AT1-obligationerna ställs ut av banker för att ta in ytterligare regulatoriskt säkerhetskapital (”Additional Tier 1”) för att nyttja som krockkudde i händelse av likviditetskris, då värdet hos innehavarna och således bankens AT1-skuld kan nollas.

Credit Suisse drag att nolla AT1-obligationerna möttes av vrede då banken i praktiken inte uppfyllde de konventionella kraven för att utlösa upplösning av skulden. Däremot fanns det andra villkor i Credit Suisse AT1, som gjorde åtgärden möjlig. Saken har dock bidragit till en kraftig volatilitet i hela marknaden för AT1-obligationer, som även kallas ”coco-bonds”, en marknad som omfattar skuldsedlar till ett värde av omkring 250 miljarder euro.

Vid sidan av Deutsche Bank var lokala konkurrenten Commerzbank ned 8 procent. UBS backade 7,3 procent och franska Société Générale föll 7,4 procent. De svenska storbankerna var ned med som mest 2,6 procent, där Handelsbanken hittades i botten och Swedbank, SEB och Nordea klarade sig något bättre.