Nya preferensaktier från Sagax

Publicerad 2012-11-30 14:06

Nyheter Sagax har beslutat genomföra en nyemission av 9.250.000 preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen uppgår till 29:50 kronor per preferensaktie.

Vid full teckning kommer Sagas att tillföras cirka 270 miljoner kronor. Nyemissionen kan utökas med cirka 100 miljoner kronor för det fall styrelsen beslutar om detta.

Emissionen är villkorad av att extra bolagsstämma den 12 december 2012.

Aktieägare representerande 35,6 procent av antalet röster och 13,3 procent av antalet aktier har förbundit sig att rösta för beslutet om vinstutdelning vid den extra bolagsstämman.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sagax gör bedömningen att bolaget i dagsläget har goda förutsättningar att genomföra kompletteringsförvärv till attraktiva villkor, och gör emissionen för att kunna tillvarata dessa investeringsmöjligheter utan att försvaga bolagets finansiella ställning.