RApporter Fingerprints problem fortsätter. Även andra kvartalet går bolaget med förlust.

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om -12,2 miljoner kronor (-24,0) för det andra kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen blev -5,4 procent (-8,3) och bruttomarginalen uppgick till 31,1 procent (27,7).

Nettoomsättningen uppgick till 228 miljoner kronor (290), en nedgång med 21 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -28,3 miljoner kronor under kvartalet (50,3).

Fingerprint Cards drar tillbaka sina tidigare lämnade prognoser för omsättningen och ebitda-marginalen, mot bakgrund av det osäkra marknadsläget.

Det skriver bolaget i rapporten för det andra kvartalet.

De tidigare prognoserna var att intäkterna för helåret 2022 väntas ligga i intervallet 1,6-2,0 miljarder kronor och att ebitda-marginalen skulle hamna inom intervallet 14-18 procent det fjärde kvartalet 2022.

Omfattande covid-19-relaterade restriktioner i Kina under större delen av det andra kvartalet hade en betydande negativ inverkan på Fingerprints försäljning gentemot mobilsegmentet i Kina.

Det skriver Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson i rapporten för det andra kvartalet.

Koncernens omsättning sjönk med 21 procent i det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år (33 procents minskning i konstant valuta), och sjönk 24 procent i relation till det första kvartalet 2022 (minskning med 28 procent i konstant valuta).

”Nedstängningarna i Kina har lett till kraftigt minskad försäljning av smartphones i landet, vilket har gjort att mobiltillverkarna har dragit ner sina beställningar av fingeravtryckssensorer till ett minimum, samtidigt som de har reducerat sina lager”, skriver Christian Fredrikson.

Enligt China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) minskade leveranserna av mobiltelefoner i Kina under de första fem månaderna i år med hela 27 procent jämfört med motsvarande period 2021, skriver Fingerprint och påpekar att för helåret 2022 förväntar sig analysfirman Gartner att mobiltelefonleveranserna i Kina minskar med omkring 18 procent.

”Samtidigt är Fingerprints långsiktiga mål oförändrade och vi fortsätter att fokusera på att genomföra vår strategi. Vi har under året ökat vår marknadsandel inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för mobiler, samtidigt som vi nu också tar en position på marknaden för optiska underdisplaysensorer”, skriver Christian Fredrikson.

Inbromsningen på mobilmarknaden i Kina under det andra kvartalet var mycket kraftig, och har påverkat såväl mobiltillverkare som deras komponentleverantörer negativt, men Fingerprint Cards bedömer att effekten är ”temporär” och att situationen gradvis kommer att normaliseras, enligt vd:n.