Aktie Nischbanken Resurs presenterar nya finansiella- och strategiska mål för koncernen, inför onsdagens kapitalmarknadsdag. Bolaget uppger samtidigt att kreditreserveringar om 75 miljoner kronor upplöses.

Bolagets aviserar ett nytt finansiellt mål för resultattillväxten per aktie, som ska uppgå till minst 10 procent per år.

”Resultattillväxt per aktie är det övergripande finansiella målet, då Resurs bedömer att en stark vinsttillväxt per aktie är det bästa måttet att skapa aktieägarvärde över tid”, uppger bolaget.

Målet är att K/I-talet, ett mått på kostnader i förhållande till intäkter, ska understiga 35 procent exklusive Insurance på medellång sikt. Tidigare var målsättningen att ligga under 40 procent, enligt bolagets årsredovisning för 2020.

Vidare har bolaget målsättningen att hålla en kärnprimärkapitalrelation och total kapitalrelation som överstiger det lagstadgade kravet (inklusive pelare 2 och buffertkrav) med 150-300 punkter. Målet var tidigare en kärnprimärkapitalrelation om över 11,5 procent.

Målsättningen att årligen distribuera minst 50 procent av nettovinsten till aktieägarna behålls.

Vidare uppger bolaget att den extra kreditreserveringen om 75 miljoner kronor, som Resurs Bank gjort med anledning av Covid-19, kommer att lösas upp i sin helhet, vilket ger en positiv resultatpåverkan under tredje kvartalet 2021.

Bolagets uppger vidare att arbetet med utdelning och särnotering av dotterbolaget Solid Försäkring fortskrider enligt plan. Arbetet med särnoteringen har medfört engångskostnader om cirka 15 miljoner kronor under tredje kvartalet och väntas belasta fjärde kvartalet med cirka 25 miljoner kronor.