Aktie Bostadsutvecklaren Bonava presenterar inför kapitalmarknadsdagen på tisdagen delmål för 2024. Tidigare i höstas presenterade bolaget nya mål för 2026 varav två är finansiella.

Delmålen är att resultat före skatt ska uppgå till 1,6 miljarder kronor, en ökning med 60 procent jämfört med 2020. Antalet sålda bostäder ska 2024 uppgå till 7.000, vilket motsvarar en ökning med 26 procent jämfört med 2020.

Målen för 2026 är att nå ett resultat före skatt om 2,2 miljarder kronor, en ökning med 120 procent från 2020, och tillväxtmålet är 8.000 sålda bostäder, en ökning med 44 procent från 2020.

För att nå målet för sålda bostäder bedöms antalet startade enheter uppgå till cirka 6.000 för 2022 och drygt 7.000 för 2024.

I samband med presentationen av målen i oktober meddelade bolaget att målsättningen var att öka närvaron och stärka positionen i de regioner som erbjuder bäst förutsättningar för ett långsiktigt värdeskapande, vilket medför ett ökat behov av att investera i fler byggrätter.

”Koncernen är underinvesterad idag, vilket medför ett behov av att investera i mer mark samt balansera och utöka portföljen med fler attraktiva byggrätter för att kunna nå tillväxtmålet”, skriver bolaget.

Totalt bedöms behovet att öka tillgångarna uppgå till mellan 15 och 18 miljarder kronor under perioden 2020 till 2026. Cirka 6 miljarder kronor avser förvärv av byggrätter och 9 till 12 miljarder kronor avser investeringar i nya bostadsprojekt. Ökningen planeras att finansieras genom icke utdelade vinstmedel genererade under perioden samt räntebärande skulder.

”Vårt kassaflöde är stabilt och i kombination med 3,6 miljarder kronor i outnyttjade kreditfaciliteter ger det oss en solid plattform för att finansiera dessa investeringar. Samtidigt utvärderar vi nya finansieringslösningar för den ökade investeringsnivån och en fortsatt balanserad kapitalstruktur”, säger finanschefen Lars Granlöf i en kommentar.