I annonssamarbete med SPP FONDER

ANNONS Under de senaste åren har småbolag haft en mycket bättre utveckling på den svenska aktiemarknaden än stora bolag. Nu kan sparare investera i småbolag genom en helt ny unik indexnära och hållbar småbolagsfond.

– Det är en god idé att investera i svenska småbolag. De senaste fem åren har de haft en mycket bättre kursutveckling än de största bolagen på Stockholmsbörsen. Det som gör vår småbolagsfond unik är att den är indexnära och har en hög grad av hållbarhet, säger Andreas Poole på SPP Fonder.

Han förvaltar den nya fonden SPP Sverige Småbolag Plus. Fonden placerar huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag som ingår i fondens jämförelseindex, Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Detta består av cirka 270 bolag, vilket är i stort sett alla bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm utom de allra största.

– Detta index har överträffat SBX-index med 60 procent under de senaste fem åren och OMX-index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen med mer än 75 procent under samma tidsrymd, säger Andreas Poole.

Fondens tracking error (som beskriver hur fondens utveckling följer utvecklingen av dess jämförelseindex) är estimerad till runt 2 procent.

– En viktig del av förvaltningen är att fatta aktiva beslut kring hållbarhet. Vi investerar inte i företag som vi anser inte är hållbara. Mellan tio och tjugo av företagen i index uppfyller inte våra hållbarhetskrav.

Läs mer om fonden här

Fonden investerar inte i bolag som bryter mot mänskliga rättigheter och folkrätt eller som gör sig skyldiga till allvarlig klimat- och miljöskada. Den exkluderar även bolag som är skyldiga till ekonomisk brottslighet och korruption. Samma sak gäller bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi, cannabis och fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver. Bolagen som fonden investerar i har i genomsnitt lägre koldioxidutsläpp än bolagen i index.

Småbolagsfonden har möjlighet att placera upp till 10 procent av sina tillgångar i så kallade lösningsbolag som ligger utanför dess jämförelseindex. Det är nordiska bolag vars produkter eller tjänster bidrar till att uppnå målen för hållbar utveckling.

Antalet bolag i fonden uppgår till cirka 230–240. Några exempel är Boliden, Indutrade, Securitas och Castellum.

Fonden har en lägre förvaltningsavgift än många andra småbolagsfonder.

– En småbolagsfond passar bra som ett komplement i de flesta sparares portföljer. Den har goda avkastningsmöjligheter eftersom tillväxttakten förväntas vara fortsatt högre hos småbolag jämfört med stora väletablerade företag, säger Andreas Poole.

SPP Sverige Småbolag Plus lanserades den 8 oktober.

Risktext

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka. För mer information se sppfonder.se/hallbarhet.

För information

SBX – Stockholmsbörsen Benchmark Cap Index (SBXCAP) är ett index som speglar de cirka 90 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen (NasdaqOMX).

OMX30 – OMX Stockholm 30 är ett index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.  

Vad menas med småbolag? Med småbolag avses bolag som har ett marknadsvärde under 1 procent av Stockholmsbörsens sammanlagda värde.

Av: SPP Fonder

Detta är en annons från SPP Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.