Sektor (Uppdaterad) SAS har beslutat om en rekapitaliseringsplan som stöds av bolagets två största aktieägare, den svenska och danska staten, och av den tredje största aktieägaren Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ("KAW"). Det framgår av ett pressmeddelande.

Rekapitaliseringsplanen avser att återställa det egna kapitalet med 14,25 miljarder kr och säkra cirka 12 miljarder kr i nya medel genom en rad föreslagna åtgärder.

Åtgärderna är bland annat en riktad emission av stamaktier till ett belopp om cirka 2.006 miljoner kr till de två största huvudaktieägarna.

Företrädaremission

En annan åtgärd är en företrädesemission av nya stamaktier till befintliga aktieägare uppgående till cirka 3.994 miljoner kr, vilken förväntas omfattas av tecknings- respektive garantiåtaganden motsvarande 81,5 procent av företrädesemissionens totala belopp.

Beslutet omfattar också en riktad emission av nya hybridobligationer till ett sammanlagt belopp om 6.000 miljoner kr till de två största aktieägarna.

En ytterligare åtgärd är en konvertering till stamaktier av 2.250 miljoner kr seniora icke-säkerställda obligationer med fast ränta och löptid till november 2022.

Slutligen beslutades även om en konvertering till stamaktier av 1.500 miljoiner kr efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid.

”Möjligt stå emot krisen”

”Med hänsyn till rekapitaliseringsplanens omfattning och de ansvarsfördelningsåtgärder som utgör villkor för planen bedömer styrelsen att rekapitaliseringsplanen utgör en balanserad väg framåt. Tillsammans med koncernens reviderade affärsplan kommer rekapitaliseringsplanen att göra det möjligt för oss att stå emot denna kris och komma tillbaka som en stark och hållbar leverantör av skandinavisk infrastruktur”, kommenterar Carsten Dilling, styrelseordförande i SAS.

Rekapitaliseringsplanens genomförande kommer att medföra marginellt höjda framtida finansiella utbetalningar jämfört med finansiella utbetalningar för de existerande hybridobligationerna och obligationerna. Antalet aktier och röster i bolaget kommer att öka med upp till 6.702.175 698 till högst 7.084.758.249 vilket motsvarar en utspädning om högst 95 procent.

Även norskt avtal

Utöver ovan nämnda 14,25 miljarder kr har ytterligare 500 miljoner kr säkrats genom kommersiella avtal med Norge där den norska staten har och kommer att betala SAS för att upprätthålla en viss nivå av nätverkskapacitet. Tillsammans med den nya finansiering som beskrivs ovan säkerställer detta att SAS får tillgång till den nödvändiga finansieringen om 12,5 miljarder kr.

Efter genomförandet av emissionerna i enlighet med rekapitaliseringsplanen kommer den danska och svenska staten att inneha samma antal aktier och röster i SAS.

EU-villkor

Huvudaktieägarnas kapitalinjektion vara villkorad av EU-kommissionens godkännande i enlighet med statsstödsregler. Ett sådant godkännande förväntas omfattas av de krav som återfinns i det tillfälliga regelverket för statliga stödåtgärder med anledning av covid-19 vilka, bland annat, inkluderar ett förbud mot utdelningar, en begränsning av M&A-transaktioner samt krav på oförändrad ersättning till ledande befattningshavare. Dessa krav kommer gradvis att lättas i takt med att stödet återbetalas.

Aktien backar på börsen

SAS handlas ned 2,2 procent efter offentliggörandet att bolaget önskar ta in 12 miljarder kronor i nytt kapital.

Sydbanks aktieanalyschef, Jacob Pedersen, sade till Nyhetsbyrån Direkt att han som analytiker följer den gigantiska utspädning som kommer att ske för befintliga aktieägare.

”Jag tror att SAS hade hoppats att ha den norska staten ombord som medägare, men det lyckades inte”, tror Jacob Pedersen.