Aktie Nordnet har överklagat Finansinspektionens avvisning av Nordnets överklagande av den anmärkning och sanktionsavgift som meddelades den 25 maj. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 25 maj beslutade Finansinspektionen beslutade att ge Nordnet en anmärkning samt 100 miljoner kr i sanktionsavgift gällande ett ärende som rörde intern styrning och kontroll avseende intradagsblankningstransaktioner.

Nordnet lämnade den 21 juni in en överklagan mot Finansinspektionens sanktionsbeslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet lämnades in inom föreskriven frist på tre veckor från det att Nordnet hade undertecknat delgivningskvittot, vilket skedde den 1 juni.

Finansinspektionen anser dock att överklagandefristen började löpa redan den 25 maj, och att överklagandet därmed har lämnats in för sent.