Aktie Finansinspektionen har beslutat att inleda en sanktionsprövning mot Nordnet som en fortsättning på den tidigare kommunicerade undersökningen avseende bankens interna styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen. Det framgår av ett pressmeddelande från Nordnet.

I mars meddelades att Finansinspektionen hade beslutat att genomföra en undersökning. Bakgrunden var blankningstransaktioner som genomfördes av kunder till Nordnet i Moment Group i februari 2021.

En sanktionsprövning innebär att myndigheten anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de observationer som gjorts inom ramen för undersökningen bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på annat sätt.

Nästa steg är att Finansinspektionen skickar en skrivelse till Nordnet med de iakttagelser som har gjorts och redogör för de rättsliga omständigheter som myndigheten anser ger anledning att överväga en sanktion. Nordnet kommer att få tillfälle att yttra sig.

”Bakgrunden till det här ärendet är handeln med aktier i Moment Group i februari, vilken var väldigt speciell. Bolaget gjorde en emission med komplexa villkor, vilken marknaden hade svårt att tolka. Aktien upplevdes som felprissatt på börsen med stora svängningar och intensiv handel som följd. Dessutom skedde flera handelsstopp under dagen. Ett antal av våra kunder valde att ta korta positioner i Moment Group, och i samband med detta kunde vi konstatera att vi behövde göra en översyn av våra processer kring blankning för att säkerställa täckning av korta positioner i alla situationer, vilket vi på samma gång också informerade Finansinspektionen om”, uppger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet, i en kommentar i torsdagens pressmeddelande.

”Sedan ärendet startade i våras har vi haft en konstruktiv dialog med Finansinspektionen kring våra interna rutiner och processer för blankning. Vi har träffat dem i möte, och de har begärt och också fått in skriftligt material. Vi har även fått möjlighet att presentera hur vi ser på situationen. Det närmare innehållet i dialogen kan vi inte gå in på i detta skede, med hänsyn till att ärendet inte är slutbehandlat”, säger Johan Tidestad som inte vill spekulera kring storleken på en eventuell sanktion.