Nordic Paper Delårsrapport januari-september 2022

2022-10-28 07:30:00
Kvartalsresultat juli - september
  • Nettoomsättningen ökade med 46% till MSEK 1 037 (711). Den per 31 december 2021 förvärvade verksamheten i Kanada bidrog med en nettoomsättning om MSEK 86.
  • EBITDA ökade till MSEK 77 (15) motsvarande en EBITDA-marginal om 7,4% (2,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 40 (-14), motsvarande en rörelsemarginal om 3,9% (-1,9%).
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 38 (-17) och resultat per aktie uppgick till SEK 0,57 (-0,25).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 257 (153).
  • Avkastning på operativt kapital 12 m var 27,3% (20,9).
  • Nettoskuld/EBITDA 12 m uppgick till 1,6 (1,7).
  • Försäljningsvolymen uppgick till 61,9 kton (62,0) varav 3,2 kton var från förvärvad verksamhet.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
  • Nordic Paper har efter kvartalets utgång avyttrat sin minoritetspost om 37,6% i Åmotfors Energi. Till följd av transaktionen kommer Nordic Paper att redovisa en realisationsvinst och en positiv kassaflödeseffekt, båda om cirka MSEK 40, under årets fjärde kvartal. I samband med transaktionen har Nordic Paper och Åmotfors Energi AB även ingått ett nytt långsiktigt leveransavtal för ånga, varmvatten och en andel av den el som behövs för produktionen av kraftpapper vid Nordic Papers anläggning i Åmotfors.

nyckeltal

[][][][][]
MSEK 2022 2021 Δ, 2022 2021 Δ, % R 12 m 2021Helår
Kv3 Kv3 % Jan Jan-sep
-sep
Nettoomsättning 1 037 711 46 3 234 2 273 42 4 043 3 083

EBITDA 77 15 414 561 234 140 686 358
Justerad EBITDA [1] 77 15 414 561 310 81 686 434
EBITDA-marginal, % 7,4 2,1 17,4 10,3 17,0 11,6
Justerad EBITDA 7,4 2,1 17,4 13,6 17,0 14,1
-marginal, % [1]
Rörelseresultat 40 -14 453 148 207 513 208
Justerat 40 -14 453 224 102 545 316
rörelseresultat [1,
2]
Rörelsemarginal, % 3,9 -1,9 14,0 6,5 12,7 6,8
Justerad 3,9 -1,9 14,0 9,8 13,5 10,3
rörelsemarginal, %
[1, 2]
Periodens resultat 38 -17 363 100 265 408 144
Resultat per aktie, 0,57 -0,25 5,43 1,49 6,10 2,15
kr [3]
Kassaflöde från den 257 153 69 428 333 28 503 408
löpande verksamheten
Avkastning på 27,3 20,9 27,3 20,9 27,3 15,9
operativt kapital
12m, %
Nettoskuld/EBITDA 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 3,7
12m, multipel
Försäljningsvolym, 61,9 62,0 0 216,3 211,3 2 285,6 280,6
kton

[1] För jan-sep 2021 samt helåret 2021 justerat för den avsättning som gjordes under kv2 2021 om MSEK 76 kopplad till återställning av byggnader och mark i Säffle

[2] För helåret 2021 och R 12 m justerat för den nedskrivning av massabruket i Säffle om MSEK 32 som gjordes under det fjärde kvartalet 2021

[3] Före och efter utspädning

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Eriksson, CFO
Tel: 0705 654 257
E-post: niclas.eriksson@nordic-paper.com

Henrik Essén, Head of Strategy and IR
Tel: 0730 573 801
E-post: henrik.essen@nordic-paper.com

Denna information är sådan som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 07.30 CET.

Cision