Nordic Paper Delårsrapport januari-juni 2022

2022-07-20 07:30:00
Kvartalsresultat april - juni
  • Nettoomsättningen ökade med 45% till MSEK 1 144 (790). Den per 31 december 2021 förvärvade verksamheten i Kanada bidrog med en nettoomsättning om MSEK 80.
  • EBITDA ökade till MSEK 247 (84) motsvarande en EBITDA-marginal om 21,6% (10,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 211 (55), motsvarande en rörelsemarginal om 18,4% (7,0%).
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 164 (35) och resultat per aktie uppgick till SEK 2,44 (0,53).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 118 (134).
  • Avkastning på operativt kapital var 27,3% (18,4).
  • Nettoskuld/EBITDA 12 m uppgick till 2,2 (2,1).
  • Försäljningsvolymen ökade med 5% till 77,6 kton (74,1) varav 3,3 kton var från förvärvad verksamhet.
  • I kvartalet utbetalades SEK 2,00 per aktie i utdelning, totalt MSEK 134.

nyckeltal

[][][][][]
MSEK 2022 2021 Δ, 2022 2021 Δ, % R 12 m 2021 Helår
Kv2 Kv2 % Jan Jan
-jun -jun
Nettoomsättning 1 144 790 45 2 196 1 562 41 3 717 3 083

EBITDA 247 84 193 484 219 121 623 358
Justerad EBITDA [1] 247 160 54 484 295 64 623 434
EBITDA-marginal, % 21,6 10,7 22,0 14,0 16,8 11,6
Justerad EBITDA 21,6 20,3 22,0 18,9 16,8 14,1
-marginal, % [1]
Rörelseresultat 211 55 282 413 161 156 459 208
Justerat 211 131 61 413 237 74 491 316
rörelseresultat [1,
2]
Rörelsemarginal, % 18,4 7,0 18,8 10,3 12,4 6,8
Justerad 18,4 16,6 18,8 15,2 13,2 10,3
rörelsemarginal, %
[1, 2]
Periodens resultat 164 35 361 325 116 180 353 144
Resultat per aktie, 2,44 0,53 4,86 1,74 5,28 2,15
kr [3]
Kassaflöde från den 118 134 -12 170 180 -6 398 408
löpande verksamheten
Avkastning på 27,3 18,4 27,3 18,4 27,3 15,9
operativt kapital
12m, %
Nettoskuld/EBITDA 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 3,7
12m, multipel
Försäljningsvolym, 77,6 74,1 5 154,4 149,3 3 285,7 280,6
kton

[1] För kv2 2021, jan-jun 2021 samt helåret 2021 justerat för den avsättning som gjordes under kv2 2021 om MSEK 76 kopplad till återställning av byggnader och mark i Säffle

[2] För helåret 2021 och R 12 m justerat för den nedskrivning av massabruket i Säffle om MSEK 32 som gjordes under det fjärde kvartalet 2021

[3] Före och efter utspädning

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Eriksson, CFO
Tel: 0705 654 257
E-post: niclas.eriksson@nordic-paper.com

Henrik Essén, Head of Strategy and IR
Tel: 0730 573 801
E-post: henrik.essen@nordic-paper.com

Denna information är sådan som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2022 kl. 07.30 CET

Cision