Rapport Nordea redovisar ett resultat något under analytikernas förväntningar. Storbankens vd är missnöjd med utvecklingen och menar att krävs ytterligare åtgärder för att stärka det finansiella resultatet. Bland annat kan utdelningspolicyn justeras.

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 900 miljoner euro för det andra kvartalet 2019. Det kan jämföras med ett snittestimat om 929 miljoner euro utifrån Infront Datas sammanställning av 21 analytikers prognoser.

De totala intäkterna uppgick till 2.141 miljoner euro, mot snittestimatet på 2.162 miljoner euro.

Nordeas räntenetto steg 2 procent i lokala valutor under det andra kvartalet 2019 till 1.071 miljoner euro, från 1.056 miljoner euro i det första kvartalet. Utfallet var dock 3 procent lägre än Infront Datas analytikersnittestimat på 1.104 miljoner euro.

Bankens vd Casper von Koskull hänvisar i kvartalsrapporten till att högre utlåningsvolymer påverkade räntenettot positivt, men att det ”mer än motverkades av fortsatt pressade utlåningsmarginaler, främst vad gäller våra privatkunder”.

Gjensidige-förvärvet och en ytterligare räntedag bidrog positivt till räntenettot under kvartalet. Gjensidige bidrog enligt vd:n med 18 miljoner euro medan han pekar på att inlåningsmarginalerna var i stort oförändrade.

Inte heller provisionsnettot nådde upp till snittprognosen, kvartalets utfall om 743 miljoner euro var 3 procent lägre. Det var dock en ökning om 1 procent mot det första kvartalet. Casper von Koskull framhåller att denna rad har ökat stadigt sedan tredje kvartalet 2018.

”Provisioner från kapitalförvaltning och arvoden från företagsrådgivning utvecklades positivt, medan intäkterna från kort och betalningar minskade”, skriver han vidare.

Ska se över finansiella mål

Nordea kommer att se över sina finansiella mål, inklusive bankens kapital- och utdelningspolicy.

”Efter att på senare år ha minskat risken i banken, investerat i vår digitala plattform och i grunden för regelefterlevnad samt koncentrerat vår verksamhet till Norden, har Nordea gått in i en ny fas med kundfokus. De finansiella förutsättningarna har också förändrats, med räntor som förväntas ligga kvar på låga nivåer längre, och inom kort kommer vi också att ha en bättre bild av vilka kapitalkrav vi omfattas av inom bankunionen”, skriver vd Casper von Koskulls som bakgrund till översynen.

Nordea har för avsikt att presentera resultatet av översynen efter publiceringen av rapporten för tredje kvartalet 2019.

Vd missnöjd med utvecklingen

Nordeas vd Casper von Koskull är inte helt nöjd med den finansiella utvecklingen för banken och flaggar för ytterligare åtgärder.

Det framgår av vd-ordet i rapporten för det andra kvartalet.

Bankens ”prestation” är ”inte tillfredsställande och det krävs ytterligare åtgärder för att stärka det finansiella resultatet”, skriver han i rapporten.

Apropå resultatet i det andra kvartalet vittnar han om ett stabilt affärsklimat med fortsatt utlåningstillväxt och pressade marginaler och ”utmanande förhållanden” för bankens marknadsgarantverksamhet.

”De åtgärder som vi vidtagit under det senaste året har dock resulterat i en del hoppfulla tecken på återtagande av marknadsandelar och framtida kostnadsminskningar, men det kommer att ta tid innan den ökade affärsaktiviteten reflekteras fullt ut i vårt resultat”, skriver han.