Nordean tilinpäätöstiedote 2022

2023-02-02 06:30:00

Nordea Bank Oyj
Tilinpäätöstiedote
2. helmikuuta 2023 klo 7.30 Suomen aikaa

Yhteenveto viimeisestä neljänneksestä

Liiketoiminnan volyymien kasvu jatkui - etenkin luotonanto yrityksille kehittyi vahvasti, vaikka taloudellinen epävarmuus lisääntyi. Nordea kasvatti markkinaosuuksiaan Pohjoismaissa edelleen, ja asuntoluottovolyymit kasvoivat 3prosenttia. Lisääntynyt taloudellinen epävarmuus ja kiihtynyt inflaatio hidastivat kuitenkin asuntoluottovolyymien kasvua viimeisellä neljänneksellä. Nordean luotonanto yrityksille kasvoi 9prosenttia. Hoidossa oleva varallisuus supistui 13prosenttia vuoden takaisesta, joskin edellisneljännekseen verrattuna se kasvoi 5prosenttia, ja pankin sisäisten kanavien kautta hoitoon saadun uuden varallisuuden nettomäärä oli edelleen positiivinen.

Tuotot ja liikevoitto kasvoivat. Viimeisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 26prosenttia 1609miljoonaan euroon. Tuotot kasvoivat 19prosenttia, kun korkokate kasvoi 31prosenttia pääosin yritysluottojen, talletusvolyymien ja talletusmarginaalien kasvun ansiosta. Nettomääräiset palkkiotuotot supistuivat 12prosenttia, kun keskimääräinen hoidossa oleva varallisuus pieneni ja pääomamarkkinatoiminta jatkui vaisuna. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 69prosenttia vilkkaan asiakastoiminnan ansiosta. Kulut kasvoivat 10prosenttia, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon. Normaalia suurempi kasvu johtui inflaatiosta, teknologiaan ja riskienhallintaan tehdyistä lisäinvestoinneista sekä tietyistä eristä, jotka eivät näy vertailuluvuissa, mukaan lukien Topdanmark Livsforsikringin yritysostoon liittyvät transaktiokulut. Riskienhallintaan viimeisellä neljänneksellä tehdyt lisäinvestoinnit suuntautuivat talousrikollisuuden torjuntavalmiuksiin ja IT-järjestelmien toimintavarmuuteen.

Luottosalkun laatu pysyi vahvana ja nettomääräisiä luottotappioita oli vähän. Luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli viimeisellä neljänneksellä 59miljoonaa euroa (7korkopistettä). Talouden laskusuhdanteesta huolimatta saamiskohtaisten luottotappioiden nettomäärä pysyi vähäisenä ja oli 40miljoonaa euroa (6korkopistettä). Johdon harkintaan perustuvaa luottotappiovarauspuskuria kasvatettiin 20miljoonalla eurolla 585miljoonaan euroon kiihtynyttä inflaatiota, koronnostoja ja makrotalouden yleisesti heikentyneitä näkymiä koskeneen arvion perusteella.

Oman pääoman tuotto oli 15,9prosenttia - osakekohtainen tulos kasvoi 31prosenttia. Nordean oman pääoman tuotto (RoE) nousi 15,9prosenttiin vuoden takaisesta 11,3prosentista. Kulu/tuotto-suhde parani 45,2prosentista 41,9prosenttiin, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon. Osakekohtainen tulos kasvoi 31prosenttia 0,34euroon.

Osinkoehdotusta nostetaan 0,80euroon osakkeelta - ydinvakavaraisuussuhde (CET1) oli 16,4prosenttia ja parani edelleen. Nordean hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,80euroa osakkeelta. Osinkoa maksettaisiin tällöin 16prosenttia enemmän kuin tilikaudelta 2021, jolloin osinkoa maksettiin 0,69euroa osakkeelta. Osingon osuus on 70prosenttia tilikauden tuloksesta eli Nordean osingonmaksuperiaatteiden ylärajalla. Lisäksi Nordea jakoi vuonna 2022 osakkeenomistajille 0,75euroa kutakin osaketta kohti omien osakkeiden takaisinostojen kautta. Ydinvakavaraisuussuhde parani edellisneljänneksestä 0,6prosenttiyksikköä 16,4prosenttiin, eli se ylitti viranomaisten vähimmäisvaatimuksen 5,3prosenttiyksiköllä.

Vuoden 2023 näkymät: oman pääoman tuotto yli 13prosenttia. Nordealla on vahva liiketoimintamalli, jonka ansiosta konsernilla on kyky kestää Pohjoismaissa lisääntynyttä makrotalouden epävarmuutta. Nordea pyrkii edelleen parantamaan kannattavuuttaan ja odottaa, että vuoden 2023 oman pääoman tuotto on yli 13prosenttia.

(Lue myös konsernijohtajan kommentti sivulta 2 alkaen. Määritelmät englanninkielisen tulosraportin sivulla 54.)

Konsernin osavuositulos ja tunnusluvut, Q4/2022

+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
| Milj. euroa |Q4/20|Q4/20|Muutos,|Q3/20|Muutos,|1-12 |1-12 |Muutos, %|
| | 22 | 21 | % | 22 | % |20221|2021 | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Korkokate |1 641|1 255|31 |1 407|17 |5 664|4 925|15 |
| | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Palkkiotuotot ja -kulut, |812 |920 |-12 |816 |0 |3 336|3 495|-5 |
|netto | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Nettotulos käypään arvoon|417 |247 |69 |264 |58 |1 258|1 119|12 |
|arvostettavista eristä | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Muut tuotot |28 |16 | |14 | |75 |81 | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Liiketoiminnan tuotot |2 898|2 438|19 |2 501|16 |10 |9 620|7 |
|yhteensä | | | | | |333 | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Liiketoiminnan kulut |-1 |-1 |10 |-1 |7 |-4 |-4 |4 |
|yhteensä pl. |214 |101 | |130 | |581 |425 | |
|viranomaismaksut | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Liiketoiminnan kulut |-1 |-1 |12 |-1 |7 |-4 |-4 |5 |
|yhteensä |230 |101 | |146 | |903 |649 | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Tulos ennen |1 668|1 337|25 |1 355|23 |5 430|4 971|9 |
|luottotappioita | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Luottotappiot ja muut |-59 |-56 | |-58 | |-49 |-35 | |
|vastaavat erät, netto | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Liikevoitto |1 609|1 281|26 |1 297|24 |5 381|4 936|9 |
| | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Kulu/tuotto-suhde pl. |41,9 |45,2 | |45,2 | |44,3 |46,0 | |
|viranomaismaksut, % | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Kulu/tuotto-suhde ml. |44,7 |47,5 | |48,4 | |47,5 |48,3 | |
|jaksotetut vakausmaksut, | | | | | | | | |
|% | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Oman pääoman tuotto ml. |15,9 |11,3 | |12,7 | |13,5 |11,2 | |
|jaksotetut vakausmaksut, | | | | | | | | |
|% | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Laimennettu |0,34 |0,26 |31 |0,27 |26 |1,10 |0,95 |16 |
|osakekohtainen tulos, | | | | | | | | |
|euroa | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+

1. Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Lisätietoa englanninkielisen tulosraportin sivulla 5.

Konsernijohtajan kommentti

Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti paljon inhimillistä kärsimystä ja johti yhteiskunnallisen ja taloudellisen epävarmuuden kasvuun Euroopassa. Rahoitusmarkkinoilla joukkolainojen ja osakkeiden yhteenlaskettu tuotto oli heikoin sitten 1960-luvun lopun, kun inflaatio kiihtyi ja korot nousivat merkittävästi. Levottomasta toimintaympäristöstä huolimatta Nordean vuosi oli jälleen vahva. Olimme asiakkaittemme ja pohjoismaisten yhteiskuntien tukena.

Tuottomme kasvoivat kuluja nopeammin, ja sen ansiosta vuoden 2022 liikevoittomme oli 5,4miljardia euroa eli 9prosenttia parempi kuin vuonna 2021. Oman pääoman tuottomme parani 13,5prosenttiin vuonna 2022 (11,2prosenttia vuonna 2021).

Keskityimme viimeisellä neljänneksellä edelleen vahvistamaan liiketoimintaamme laajentamalla säästämiseen liittyvää tuote- ja palveluvalikoimaamme sekä vastaamalla asiakkaittemme rahoitus- ja riskienhallintatarpeisiin epävakailla markkinoilla. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme aktiivisesti, ja esimerkiksi mobiili- ja verkkopankissa asiakkaille kohdennettuihin viesteihin reagointi kasvoi 50prosenttia vuoden takaisesta. Aktiivisen palvelumallin ansiosta pystyimme ylläpitämään liiketoiminnan vahvan vireen, ja liikevoittomme kasvoi 26prosenttia 1609miljoonaan euroon. Talletusmarginaalimme hyötyivät paluusta kohti normaalimpaa korkotasoa vuosikymmenen ajan jatkuneen erittäin elvyttävän rahapolitiikan jälkeen. Yhdessä luotonannon kasvun kanssa tämä siivitti korkokatteen 31prosentin nousuun. Odotamme, että korkokatteemme hyötyy ohjauskorkojen noususta myös vuonna 2023.

Elinkustannusten nousu ja taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen ovat vaikuttaneet epäsuotuisasti Pohjoismaiden asuntolainamarkkinoihin. Asuntokauppamäärät ja luottomarginaalit ovat pienentyneet kautta linjan. Toisaalta yritysasiakkaittemme joukossa luottojen kysyntä on pysynyt vilkkaana. Myös talletusvolyymien kasvu jatkui: 7prosenttia vuoden takaisesta. Hoidossamme oleva varallisuus supistui epävakailla rahoitusmarkkinoilla 13prosenttia vuoden takaisesta, joskin edellisneljännekseen verrattuna se kasvoi 5prosenttia. Keskityimme vahvasti sisäisiin kanaviimme, joiden kautta hoitoon saadun uuden varallisuuden nettomäärä oli edelleen positiivinen.

Samoin kuin asiakkaillamme kiihtynyt inflaatio kasvattaa liiketoimintaamme kohdistuvia kulupaineita. Lisäksi jatkoimme investointeja valikoiduille osa-alueille, pääosin digitalisaatioon ja muuhun teknologiseen kehitykseen sekä riskienhallintaan. Palkkasimme viimeisellä neljänneksellä lisää työntekijöitä ja investoimme 50miljoonaa euroa talousrikollisuuden torjuntavalmiuksiin ja IT-infrastruktuurimme toimintavarmuuteen. Vuonna 2022 saavuttamamme tuottokasvu mahdollisti nämä investoinnit kannattavuuden kasvusta tinkimättä. Vuonna 2023 suunnitelmamme on keskittyä edelleen siihen, että kulut pysyvät tiukasti hallinnassa ja tuotot kasvavat nopeammin kuin kulut. Samalla jatkamme investointeja pankin vahvistamiseksi.

Luottosalkkumme laatu pysyi vahvana, ja meillä on hyvät edellytykset kestää taloudellisen epävarmuuden jatkuminen. Luottotappiotaso oli viimeisellä neljänneksellä 7korkopistettä ja koko vuonna 2022 1korkopiste. Arvioimme kustannusten nousun ja yksityisen kulutuksen vähenemisen mahdollista vaikutusta asiakkaisiimme ja kasvatimme sen perusteella johdon harkintaan perustuvaa luottotappiovarauspuskuria 20miljoonalla eurolla 585miljoonaan euroon.

Liiketoiminta-alueidemme kehitys jatkui vahvana. Personal Bankingin markkinaosuudet kasvoivat edelleen Pohjoismaissa. Asuntoluottojen volyymit kasvoivat 2prosenttia, vaikka markkinat hidastuivat. Keskuspankkien ohjauskoron nostot tukivat yhä talletusmarginaaleja. Talletustuotteiden kysyntä kiihtyi, mutta asiakkaiden sijoitustoiminta hiipui. Vastauksena tähän laajensimme talletustuotteittemme valikoimaa ja säästämiseen liittyviä itsepalvelumahdollisuuksia digikanavissamme.

Business Bankingin taloudelliset tulokset olivat vakaat. Luottovolyymit kasvoivat 5prosenttia. Tuotot talletuksista kohenivat etenkin Ruotsissa ja Suomessa, kun taas velka- ja osakemarkkinoiden aktiviteetti pysyi vaisuna. Tapasimme asiakkaitamme neljänneksen aikana yli 50000kertaa ja vastasimme heidän rahoitustarpeisiinsa.

Large Corporate & Institutions -liiketoiminta-alueen luottovolyymit kasvoivat 12prosenttia ja asiakastoiminta jatkui vilkkaana. Tuimme edelleen pohjoismaisia asiakkaitamme ja vastasimme heidän rahoitus- ja riskienhallintatarpeisiinsa. Tämä oli erityisen tärkeää, koska velka- ja osakemarkkinoille pääsy oli monissa segmenteissä yhä haastavaa.

Asset & Wealth Management jatkoi private banking -toiminnan kasvattamista. Kehitys oli erityisen vahvaa Ruotsissa. Saimme edelleen uusia asiakkaita, ja sekä luotto- että talletusvolyymit kasvoivat. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi edellisneljänneksestä 5prosenttia ja oli 359miljardia euroa. Kasvua tukivat Private Bankingin hoitoon saadun uuden varallisuuden vahvasti positiivinen nettomäärä, markkinanousu ja Topdanmark Livsforsikringin oston mukanaan tuomat 11miljardia euroa.

Olemme yksi johtavista pankeista, kun mittarina käytetään pääoman jakamista osakkeenomistajille. Osakkeenomistajanamme on yli 565000yksityishenkilöä, eläkerahastoa ja muuta sijoittajaa, joten tuemme osinkojemme kautta Pohjoismaiden yhteiskuntia. Vuoden 2022 vahvan taloudellisen tuloksen perusteella Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,80euroa osakkeelta. Tämä on 16prosenttia enemmän kuin tilikaudelta 2021 maksettu osinko. Kun tähän lisätään vuoden 2022 aikana toteutetut omien osakkeiden takaisinostot, osakkeenomistajille jaettavan pääoman määrä on yli 1,5euroa osakkeelta, mikä vastaa 15:ttäprosenttia nykyisestä markkina-arvostamme. Pääoman jakaminen osakkeenomistajille ei olisi mahdollista tässä mittakaavassa ilman pääoman jatkuvaa kertymistä. Nordean pääomarakenne pysyi erittäin vahvana: 16,4prosentin ydinvakavaraisuussuhde ylittää viranomaisten vähimmäisvaatimuksen 5,3prosenttiyksiköllä.

Vastuullisuus pysyy strategiamme keskiössä. Luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöt ovat vähentyneet yli 15prosenttia. Tämä osoittaa, että olemme sitoutuneet määrätietoisesti saavuttamaan tavoitteemme vähentää päästöjä 40-50prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Järjestimme vuonna 2022 vastuullista rahoitusta 58miljardia euroa. Tavoitteenamme on järjestää yhteensä yli 200miljardia euroa vastuullista rahoitusta vuoteen 2025 mennessä.

Vuoden 2023 alussa makrotaloudessa on edelleen paljon epävarmuutta. Odotamme toimintaympäristön olevan haasteellinen myös tulevina neljänneksinä. Nordealla on vahva liiketoimintamalli, ja Pohjoismaiden yhteiskunnilla on hyvät edellytykset kestää haasteelliset olosuhteet. Olemme sitoutuneet keskittymään painopistealueisiimme ja saavuttamaan vuodelle 2025 asettamamme taloudellisen tavoitteen. Pyrimme edelleen parantamaan kannattavuuttamme ja odotamme oman pääoman tuottomme olevan vuonna 2023 yli 13prosenttia. Tämä on jo vuodelle 2025 asettamamme taloudellisen tavoitteen tasolla, ja tarkoituksenamme on päivittää tavoite vuoden 2023 loppuun mennessä, jos toimintaympäristön ennustettavuus paranee.

Emme olisi voineet tukea asiakkaitamme ja saavuttaa vahvaa tulostamme ilman erittäin osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöämme. Haluan kiittää kaikkia erinomaisesta työstä. Meille tärkeintä on nyt ja aina palvella asiakkaitamme parhaan kykymme mukaan. Tiedämme, että ilman asiakkaittemme luottamusta ja uskollisuutta emme olisi nyt tässä pisteessä. Haluamme myös jatkossa olla ensisijainen kumppani asiakkaillemme - niin hyvinä kuin haastavinakin aikoina.

Frank Vang-Jensen
Konsernijohtaja
 

Näkymät

Taloudellinen tavoite vuodelle 2025

Nordean taloudellinen tavoite vuodelle 2025 on yli 13prosentin oman pääoman tuotto.

Tavoitetta tukevat 45-47prosentin kulu/tuotto-suhde, noin 10korkopisteen vuotuinen luottotappiotaso sekä Nordean pitkäaikaisten pääomatavoitteiden ja osingonmaksuperiaatteiden jatkaminen.

Taloudelliset näkymät vuodelle 2023 (uusi)

Nordea odottaa oman pääoman tuoton olevan yli 13prosenttia.

Pääomatavoitteet

Viranomaisten ydinvakavaraisuussuhdetta koskeva vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50-2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla.

Osingonmaksuperiaatteet

Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60-70prosenttia tilikaudelta kertyvästä tuloksesta. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Tilikaudelta 2022 maksettava osinko

Nordea Bank Oyj:n jakokelpoiset voittovarat 31.joulukuuta 2022, mukaan lukien tilikauden tulos, olivat 17300miljoonaa euroa ja muu vapaa oma pääoma oli 4593miljoonaa euroa.

Nordean hallitus on päättänyt ehdottaa, että 23.maaliskuuta 2023 pidettävä varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,80 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta. Osingon osuus on noin 70prosenttia tilikauden tuloksesta. Tarkoituksena on, että hallitus päättää osingon maksamisesta yhdessä erässä varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti heti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat Nordean hallussa osingonmaksun täsmäytyspäivänä.

Tuloslaskelma pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1

+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
| Milj. euroa |Q4/20|Q4/20|Muutos,|Q3/20|Muutos,|1-12 |1-12 |Muutos, %|
| | 22 | 21 | % | 22 | % |2022 |2021 | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Korkokate |1 641|1 255|31 |1 407|17 |5 664|4 925|15 |
| | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Palkkiotuotot ja -kulut, |812 |920 |-12 |816 |0 |3 336|3 495|-5 |
|netto | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Nettotulos käypään arvoon|417 |247 |69 |264 |58 |1 258|1 119|12 |
|arvostettavista eristä | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Osuus osakkuusyritysten |-1 |-4 |-75 |-3 |-67 |-8 |-6 |33 |
|tuloksesta | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Muut liiketoiminnan |29 |20 |45 |17 |71 |83 |87 |-5 |
|tuotot | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Liiketoiminnan tuotot |2 898|2 438|19 |2 501|16 |10 |9 620|7 |
|yhteensä | | | | | |333 | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Henkilöstökulut |-732 |-670 |9 |-701 |4 |-2 |-2 |3 |
| | | | | | |835 |759 | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Muut kulut |-322 |-241 |34 |-282 |14 |-1 |-1 |13 |
| | | | | | |135 |002 | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Viranomaismaksut |-16 |- | |-16 |0 |-322 |-224 |44 |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Poistot aineellisista ja |-160 |-190 |-16 |-147 |9 |-611 |-664 |-8 |
|aineettomista | | | | | | | | |
|hyödykkeistä | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Liiketoiminnan kulut |-1 |-1 |12 |-1 |7 |-4 |-4 |5 |
|yhteensä |230 |101 | |146 | |903 |649 | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Tulos ennen |1 668|1 337|25 |1 355|23 |5 430|4 971|9 |
|luottotappioita | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Luottotappiot ja muut |-59 |-56 |5 |-58 |2 |-49 |-35 |40 |
|vastaavat erät, netto | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Liikevoitto |1 609|1 281|26 |1 297|24 |5 381|4 936|9 |
| | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Tuloverot |-349 |-264 |32 |-285 |22 |-1 |-1 |7 |
| | | | | | |187 |105 | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Tilikauden tulos |1 260|1 017|24 |1 012|25 |4 194|3 831|9 |
| | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+

1. Pois lukien seuraavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä: vähennyskelvoton tappio Venäjän toimintoihin liittyvien 529miljoonan euron kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättämisestä ja käypään arvoon arvostettavien erien nettotulokseen kirjattu Venäjälle tehdyistä rahastosijoituksista aiheutunut 8 miljoonan euron tappio (6 miljoonaa euroa verojen jälkeen) sekä erään "Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto" kirjatut 76miljoonan euron luottotappiot (64miljoonaa euroa verojen jälkeen) suorista vastuista, joiden vastapuoli on venäläinen. Kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättäminen ei vaikuttanut omaan pääomaan, omiin varoihin eikä pääomaan, sillä vastaava positiivinen erä kirjattiin muuhun laajaan tulokseen. Näin ollen tällä erällä ei ole vaikutusta Nordean kykyyn maksaa osinkoja tai ostaa takaisin omia osakkeita.

Tunnusluvut pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1,2

+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+
| | Q4 | Q4 |Muutos,| Q3 |Muutos,|1-12|1-12|Muutos,|
| |2022|2021| % |2022| % |2022|2021| % |
+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+
|Laimennettu |0,34|0,26|31 |0,27|26 |1,10|0,95|16 |
|osakekohtainen | | | | | | | | |
|tulos, | | | | | | | | |
|euroa | | | | | | | | |
+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+
|Osakekohtainen |1,10|0,95|16 |1,02|8 |1,10|0,95|16 |
|tulos, 12 | | | | | | | | |
|edeltävää kk, | | | | | | | | |
|euroa | | | | | | | | |
+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+
|Oman pääoman |16,5|11,8| |13,4| |13,5|11,2| |
|tuotto, % | | | | | | | | |
+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+
|Aineellisen |19,0|13,2| |15,2| |15,6|12,6| |
|pääoman tuotto, % | | | | | | | | |
+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+
|Riskipainotettujen|3,5 |2,7 | |2,7 | |2,9 |2,5 | |
|erien tuotto, | | | | | | | | |
|% | | | | | | | | |
+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+
|Oman pääoman |15,9|11,3| |12,7| |13,5|11,2| |
|tuotto ml. | | | | | | | | |
|jaksotetut | | | | | | | | |
|vakausmaksut, % | | | | | | | | |
+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+
|Kulu/tuotto-suhde,|42,5|45,2| |45,8| |47,5|48,3| |
|% | | | | | | | | |
+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+
|Kulu/tuotto-suhde |44,7|47,5| |48,4| |47,5|48,3| |
|ml. jaksotetut | | | | | | | | |
|vakausmaksut, % | | | | | | | | |
+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+
|Kulu/tuotto-suhde |41,9|45,2| |45,2| |44,3|46,0| |
|pl. | | | | | | | | |
|viranomaismaksut, | | | | | | | | |
|% | | | | | | | | |
+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+
|Luottotappiotaso, |7 |7 | |7 | |1 |1 | |
|ml. käypään | | | | | | | | |
|arvoon arvostetut | | | | | | | | |
|luotot, | | | | | | | | |
|pistettä | | | | | | | | |
+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+
|Taloudellisen |22,3|17,3| |17,7| |18,3|16,5| |
|pääoman tuotto | | | | | | | | |
|(ROCAR), % | | | | | | | | |
+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+
|Taloudellisen |21,5|16,6| |16,8| |18,3|16,5| |
|pääoman tuotto | | | | | | | | |
|(ROCAR) ml. | | | | | | | | |
|jaksotetut | | | | | | | | |
|vakausmaksut, % | | | | | | | | |
+------------------+----+----+-------+----+-------+----+----+-------+

1. Pois lukien seuraavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä: vähennyskelvoton tappio Venäjän toimintoihin liittyvien 529miljoonan euron kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättämisestä ja käypään arvoon arvostettavien erien nettotulokseen kirjattu Venäjälle tehdyistä rahastosijoituksista aiheutunut 8 miljoonan euron tappio (6 miljoonaa euroa verojen jälkeen) sekä erään "Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto" kirjatut 76miljoonan euron luottotappiot (64miljoonaa euroa verojen jälkeen) suorista vastuista, joiden vastapuoli on venäläinen. Kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättäminen ei vaikuttanut omaan pääomaan, omiin varoihin eikä pääomaan, sillä vastaava positiivinen erä kirjattiin muuhun laajaan tulokseen. Näin ollen tällä erällä ei ole vaikutusta Nordean kykyyn maksaa osinkoja tai ostaa takaisin omia osakkeita.
2. Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista. (https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports)

Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot1

+---------------------------------------+------+------+-------+-----+-------+
| Mrd. euroa |31.12.|31.12.|Muutos,|30.9.|Muutos,|
| | 2022 | 2021 | % |2022 | % |
+---------------------------------------+------+------+-------+-----+-------+
|Luotot yleisölle |345,7 |345,0 |0 |345,9|0 |
+---------------------------------------+------+------+-------+-----+-------+
|Luotot yleisölle, pl. |327,3 |328,3 |0 |327,4|0 |
|takaisinostosopimukset / arvopapereiden| | | | | |
|lainaksi ottaminen | | | | | |
+---------------------------------------+------+------+-------+-----+-------+
|Yleisön talletukset ja muut velat |217,5 |205,8 |6 |225,4|-4 |
|yleisölle | | | | | |
+---------------------------------------+------+------+-------+-----+-------+
|Yleisön talletukset, pl. |210,8 |203,2 |4 |215,7|-2 |
|takaisinostosopimukset / arvopapereiden| | | | | |
|lainaksi antaminen | | | | | |
+---------------------------------------+------+------+-------+-----+-------+
|Taseen loppusumma |594,8 |570,4 |4 |624,8|-5 |
+---------------------------------------+------+------+-------+-----+-------+
|Hoidossa oleva varallisuus |358,9 |411,3 |-13 |341,4|5 |
+---------------------------------------+------+------+-------+-----+-------+
|Oma pääoma |31,4 |33,5 |-6 |31,0 |1 |
+---------------------------------------+------+------+-------+-----+-------+

1. Kauden lopussa.

Tuloslaskelma mukaan lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
| Milj. euroa |Q4/20|Q4/20|Muutos,|Q3/20|Muutos,|1-12 |1-12 |Muutos, %|
| | 22 | 21 | % | 22 | % |2022 |2021 | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Korkokate |1 641|1 255|31 |1 407|17 |5 664|4 925|15 |
| | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Palkkiotuotot ja -kulut, |812 |920 |-12 |816 |0 |3 336|3 495|-5 |
|netto | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Nettotulos käypään arvoon|417 |247 |69 |264 |58 |721 |1 119|-36 |
|arvostettavista eristä | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Osuus osakkuusyritysten |-1 |-4 |-75 |-3 |-67 |-8 |-6 |33 |
|tuloksesta | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Muut liiketoiminnan |29 |20 |45 |17 |71 |83 |87 |-5 |
|tuotot | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Liiketoiminnan tuotot |2 898|2 438|19 |2 501|16 |9 796|9 620|2 |
|yhteensä | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Henkilöstökulut |-732 |-670 |9 |-701 |4 |-2 |-2 |3 |
| | | | | | |835 |759 | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Muut kulut |-322 |-241 |34 |-282 |14 |-1 |-1 |13 |
| | | | | | |135 |002 | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Viranomaismaksut |-16 |- | |-16 |0 |-322 |-224 |44 |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Poistot aineellisista ja |-160 |-190 |-16 |-147 |9 |-611 |-664 |-8 |
|aineettomista | | | | | | | | |
|hyödykkeistä | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Liiketoiminnan kulut |-1 |-1 |12 |-1 |7 |-4 |-4 |5 |
|yhteensä |230 |101 | |146 | |903 |649 | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Tulos ennen |1 668|1 337|25 |1 355|23 |4 893|4 971|-2 |
|luottotappioita | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Luottotappiot ja muut |-59 |-56 |5 |-58 |2 |-125 |-35 | |
|vastaavat erät, netto | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Liikevoitto |1 609|1 281|26 |1 297|24 |4 768|4 936|-3 |
| | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Tuloverot |-349 |-264 |32 |-285 |22 |-1 |-1 |6 |
| | | | | | |173 |105 | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+
|Tilikauden tulos |1 260|1 017|24 |1 012|25 |3 595|3 831|-6 |
| | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+---------+

Tunnusluvut mukaan lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1

+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
| | Q4 | Q4 |Muutos,| Q3 |Muutos,|1-12 |1-12 |Muutos,|
| |2022 |2021 | % |2022 | % |2022 |2021 | % |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Laimennettu osakekohtainen|0,34 |0,26 |31 |0,27 |26 |0,95 |0,95 |0 |
|tulos, | | | | | | | | |
|euroa | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Osakekohtainen tulos, 12 |0,95 |0,95 |0 |0,87 |9 |0,95 |0,95 |0 |
|edeltävää kk, euroa | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Osakkeen päätöskurssi2, |10,03|10,79|-7 |8,80 |14 |10,03|10,79|-7 |
|euroa | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Ehdotettu/toteutunut | | | | | |0,80 |0,69 |16 |
|osinko, | | | | | | | | |
|euroa osakkeelta | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Oma pääoma / osake2, euroa|8,62 |8,51 |1 |8,40 |3 |8,62 |8,51 |1 |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Osakkeiden enimmäismäärä2,|3 654|3 966|-8 |3 714|-2 |3 654|3 966|-8 |
|milj. | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Laimennetun osakemäärän |3 674|3 978|-8 |3 722|-1 |3 782|4 025|-6 |
|painotettu ka., milj. | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Oman pääoman tuotto, % |16,5 |11,8 | |13,4 | |11,6 |11,2 | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Aineellisen pääoman |19,0 |13,2 | |15,2 | |13,3 |12,6 | |
|tuotto, % | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Riskipainotettujen erien |3,5 |2,7 | |2,7 | |2,5 |2,5 | |
|tuotto, | | | | | | | | |
|% | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Oman pääoman tuotto ml. |15,9 |11,3 | |12,7 | |11,6 |11,2 | |
|jaksotetut vakausmaksut, %| | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Kulu/tuotto-suhde, % |42,5 |45,2 | |45,8 | |50,1 |48,3 | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Kulu/tuotto-suhde ml. |44,7 |47,5 | |48,4 | |50,1 |48,3 | |
|jaksotetut | | | | | | | | |
|vakausmaksut, % | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Luottotappiotaso, ml. |7 |7 | |7 | |4 |1 | |
|käypään | | | | | | | | |
|arvoon arvostetut luotot, | | | | | | | | |
|pistettä | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Ydinvakavaraisuussuhde2,3,|16,4 |17,0 | |15,8 | |16,4 |17,0 | |
|% | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Vakavaraisuussuhde, |18,7 |19,1 | |18,2 | |18,7 |19,1 | |
|ensisijainen | | | | | | | | |
|pääoma2,3, % | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Vakavaraisuussuhde2,3, % |20,8 |21,2 | |20,3 | |20,8 |21,2 | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Ensisijainen pääoma2,3, |27,2 |29,0 |-6 |27,1 |0 |27,2 |29,0 |-6 |
|mrd. | | | | | | | | |
|euroa | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Riskipainotetut erät2, |145,3|151,9|-4 |149,4|-3 |145,3|151,9|-4 |
|mrd. euroa | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Taloudellisen pääoman |22,3 |17,3 | |17,7 | |15,7 |16,5 | |
|tuotto | | | | | | | | |
|(ROCAR), % | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Taloudellisen pääoman |21,5 |16,6 | |16,8 | |15,7 |16,5 | |
|tuotto | | | | | | | | |
|(ROCAR) ml. jaksotetut | | | | | | | | |
|vakausmaksut, % | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Nettomääräinen |1,46 |1,14 | |1,23 | |1,25 |1,14 | |
|korkomarginaali, % | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Henkilöstömäärä |28268|26894|5 |27649|2 |28268|26894|5 |
|(henkilötyövuotta)2 | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Taloudellinen pääoma2, |21,9 |23,2 |-6 |22,5 |-3 |21,9 |23,2 |-6 |
|mrd. euroa | | | | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+

1. Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista. (https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports)
2. Kauden lopussa.
3. Mukaan lukien tilikauden tulos.

Julkaisut vuodelta 2022

Nordean vuoden 2022 vuosikertomus, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinta- ja ohjausjärjestelmästä sekä vastuullisuusraportoinnin, julkaistaan viikolla 9 pörssitiedotteena ja osoitteessa www.nordea.com.

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Nordean vuoden 2022 viimeisen neljänneksen tulosta käsittelevästä raportista. Englanninkielinen tulosraportti on tämän tiedotteen liitteenä, ja se löytyy myös verkkosivuiltamme:

Nordea Group Q4 2022 Report (https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/latest-interim-results/)

Median edustajille, sijoittajille ja osakeanalyytikoille järjestetään 2. helmikuuta 2023 kello 11.00 Suomen aikaa webcast-lähetys, jossa konsernijohtaja Frank Vang-Jensen esittelee tuloksen. Lähetyksen jälkeen alkaa sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu kyselytilaisuus, jossa kysymyksiin vastaavat Frank Vang-Jensen, konsernin talousjohtaja Ian Smith ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Matti Ahokas.

Tilaisuutta voi seurata reaaliajassa osoitteessa www.nordea.com/ir ja esitysmateriaali on saatavana samasta osoitteesta.

Lisätietoja:

Frank Vang-Jensen, konsernijohtaja, 050 382 1391
Ian Smith, konsernin talousjohtaja, +45 5547 8372
Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 040 575 9178
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press@nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 2.helmikuuta 2023 kello 7.30 Suomen aikaa.

Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.

Cision