Rapport Nordea redovisar ett resultat som var något bättre än vad analytikerna förväntat sig. Banken skriver dessutom att utsikterna för helåret 2022 har förbättrats.

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.297 miljoner euro för det tredje kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 1.236 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av 21 analytikers prognoser.

Räntenettot blev 1.407 miljoner euro, vilket kan jämföras med väntade 1.366 miljoner euro.

Provisionsnettot summerade till 816 miljoner euro, jämfört med snittestimatet på 823 miljoner euro.

De totala intäkterna summerade till 2.501 miljoner euro. Förväntansbilden var 2.442 miljoner euro.

Kreditförlusterna landade på 58 miljoner euro. Förväntningarna låg vid 62 miljoner euro.

Avkastningen på eget kapital var 12,7 procent, jämfört med förväntanssnittet om 12,5 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen, som är ett riskviktat mått på storleken på bankens kapitalbas, uppgick till 15,8 procent, jämfört med förväntade 15,8 procent.

Ljusare utsikter för K/I

Nordea skriver i rapporten att utsikterna för 2022 har förbättrats och ger en ljusare prognos för årets K/I-tal (kostnader i relation till intäkter). Banken räknar nu med att K/I-talet kommer att hamna i intervallet 48-49 procent, vilket kan jämföras med tidigare prognos som var 49–50 procent.

Det framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet där Nordea samtidigt står fast vid utsikten att avkastningen på eget kapital för helåret 2022 väntas överstiga 11 procent.

”De nordiska länderna står inför en ökad makroekonomisk osäkerhet till följd av högre inflation och sänkta BNP-prognoser. Nordea har emellertid en motståndskraftig affärsmodell och vi är väl positionerade för att nå vårt finansiella mål för 2025, en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent”, skriver bankens vd Frank Vang-Jensen.