Nordea: Bokslutskommuniké 2022

2023-02-02 06:30:00

Nordea Bank Abp
Bokslutskommuniké
2 februari 2023, kl. 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

Fortsatt tillväxt i affärsvolymer drivet av stark företagsutlåning, trots ökad ekonomisk osäkerhet. Nordea fortsatte att ta marknadsandelar i hela Norden och bolånen ökade med 3procent. Den ökade ekonom­iska osäkerheten och stigande inflation ledde emellertid till en långsammare tillväxttakt för bolånen under fjärde kvartalet. Nordeas företagsutlåning ökade med 9procent. Det förvaltade kapitalet minskade med 13procent på årsbasis men ökade med 5procent från förra kvartalet och flödena från våra interna kanaler var fortsatt positiva.

Ökade intäkter och ökat rörelseresultat. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade med 26pro­cent, till 1609mn euro. Intäkterna ökade med 19pro­cent. Ökningen berodde på att räntenettot ökade med 31procent, drivet främst av tillväxt i såväl företagsutlåning som inlåning, samt högre inlåningsmarginaler. Avgifts- och provisions­nettot minskade med 12procent till följd av lägre förvaltat kapital och fortsatt låg aktivitet på kapital­marknaden. Nettoresultat av poster till verkligt värde ökade med 69procent drivet av en stark kundaktivitet. Kostnaderna ökade med 10procent, exklusive lagstad­gade avgifter. Ökningen var högre än normalt och berod­de på hög inflation, ytterligare investeringar i ny teknik och riskhantering, samt vissa poster som saknas i jäm­förelse­siffrorna, däribland transaktionskostnader relatera­de till förvärvet av Topdanmark Livsforsikring. De ökade satsningarna på riskhantering under fjärde kvartalet ink­lud­era­de bland annat investeringar i syfte att öka vår kapacitet för bekämpning av ekobrott och stärka mot­stånds­kraften i våra IT-system.

Stark kreditkvalitet, med låga kreditförluster. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 59mneuro, eller 7 punkter under kvartalet. Trots inbromsningen i ekonomin förblev kreditförlusterna låga och uppgick till 40mn euro eller 6punkter. Efter en bedömning av den stigande inflationen, räntehöjningar och allmänt för­säm­rade utsikter i världsekonomin utökades bufferten enligt ledningens bedömning med 20mn euro till 585mn euro.

Avkastning på eget kapital var 15,9procent - resultatet per aktie ökade med 31procent. Nordeas avkastning på eget kapital ökade till 15,9procent, från 11,3procent för motsvarande kvartal i fjol. K/I-talet ex­klusive lagstadgade avgifter förbättrades till 41,9pro­cent, från 45,2procent. Resultatet per aktie ökade med 31procent till 0,34euro.

Den föreslagna utdelningen ökade till 0,80euro per aktie - kärnprimärkapitalrelationen var 16,4procent och kapitaltillväxten fortsatte. Nordeas styrelse har föreslagit en utdelning per aktie på 0,80euro för 2022 - en ökning med 16procent från 0,69euro för 2021. Det motsvarar en utdelningskvot på 70procent och ligger i linje med utdelningspolicyns övre gräns. Dessutom har Nordea under 2022 delat ut 0,75euro per aktie till aktie­ägarna genom återköp av egna aktier. Jämfört med före­gående kvartal ökade kärnprimärkapitalrelationen med 60punkter till 16,4procent, vilket är 5,3procent­enheter över regelkravet.

Utsikter för 2023: en avkastning på eget kapital som överstiger 13procent. Nordea har en motståndskraftig affärsmodell som gör oss väl rustade att klara den ökade makroekonomiska osäkerheten som de nordiska län­derna står inför. Nordea strävar efter att fortsätta förbättra lönsamheten och för 2023 räknar vi med en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För definitioner, se sidan 54 i rapporten för fjärde kvartalet 2022.)

Resultat och nyckeltal för koncernen, kv4 2022

+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
| Mn euro | Kv4 | Kv4 |Föränd­ring| Kv3 |Föränd­ring| Jan | Jan |Föränd­ring|
| |2022 |2021 | % |2022 | % |-dec |-dec | % |
| | | | | | |20221|2021 | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Räntenetto |1 641|1 255|31 |1 407|17 |5 664|4 925|15 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Avgifts- och |812 |920 |-12 |816 |0 |3 336|3 495|-5 |
|provisionsnetto | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Nettoresultat av |417 |247 |69 |264 |58 |1 258|1 119|12 |
|poster till | | | | | | | | |
|verkligt värde | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Övriga |28 |16 | |14 | |75 |81 | |
|rörelseintäkter | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Summa |2 898|2 438|19 |2 501|16 |10 |9 620|7 |
|rörelseintäkter | | | | | |333 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Summa |-1 |-1 |10 |-1 |7 |-4 |-4 |4 |
|rörelsekostnader |214 |101 | |130 | |581 |425 | |
|exklusive | | | | | | | | |
|lagstadgade avgifter| | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Summa |-1 |-1 |12 |-1 |7 |-4 |-4 |5 |
|rörelsekostnader |230 |101 | |146 | |903 |649 | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Rörelseresultat före|1 668|1 337|25 |1 355|23 |5 430|4 971|9 |
|kreditförluster | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Kreditförluster och |-59 |-56 | |-58 | |-49 |-35 | |
|liknande | | | | | | | | |
|nettoresultat | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Rörelseresultat |1 609|1 281|26 |1 297|24 |5 381|4 936|9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
| | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|K/I-tal exklusive |41,9 |45,2 | |45,2 | |44,3 |46,0 | |
|lagstadgade | | | | | | | | |
|avgifter, % | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|K/I-tal med |44,7 |47,5 | |48,4 | |47,5 |48,3 | |
|periodiserade | | | | | | | | |
|resolutionsavgifter,| | | | | | | | |
|% | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Avkastning på eget |15,9 |11,3 | |12,7 | |13,5 |11,2 | |
|kapital med | | | | | | | | |
|periodiserade | | | | | | | | |
|resolutionsavgifter,| | | | | | | | |
|% | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Resultat per aktie |0,34 |0,26 |31 |0,27 |26 |1,10 |0,95 |16 |
|efter | | | | | | | | |
|utspädning, euro | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+

1. Exklusive jämförelsestörande poster. Se sidan 5 i rapporten för fjärde kvartalet 2022 för vidare information.

Vd har ordet

2022 blev ett extraordinärt år. Ryssland invaderade Ukraina, vilket orsakade ett enormt mänskligt lidande, skapade osäk­er­het i samhället och skakade om ekonomier i hela Europa. På finansmarknaderna blev den sammanlagda av­kast­ningen på obligations- och aktiemarknaderna den säm­sta sedan slutet av 1960-talet, när inflationen och räntor­na steg mar­kant. Men trots turbulensen blev det ännu ett starkt år för Nordea. Vi stöt­tade våra kunder och de sam­hällen där vi har verksamhet.

Våra intäkter ökade snabbare än våra kostnader, vilket bidrog till ett rörelseresultat på 5,4md euro för 2022 - upp 9procent från 2021. Avkastningen på eget kapital ökade till 13,5pro­cent för 2022, jämfört med 11,2procent 2021.

Under fjärde kvartalet hade vi fortsatt fokus på att öka affärs­aktiviteten genom att bredda vårt utbud av spar­pro­dukter och hjälpa våra kunder med finansiering och riskhan­tering i det turbulenta marknadsläget. Vi var proaktiva i kon­takten med våra kunder - exempelvis ökade kundaktiviteten som svar på per­son­liga meddelanden i mobil- och nätbanken med 50pro­cent jämfört med förra året. Vårt proaktiva arbets­sätt hjälpte oss att bibehålla en stark affärs­utveckling och rör­else­resul­tatet ökade med 26procent till 1609mn euro. In­lånings­mar­ginalerna gynnades av åter­gången till ett mer nor­malt ränte­läge efter det senaste årtion­dets extremt expan­siva penning­politik. I kombination med den ökade utlåningen bid­rog detta till att räntenettot steg med 31procent. Vi räknar med att rän­te­nettot fortsatt gynnas av det högre ränteläget under 2023.

Allt högre levnadskostnader och ökande osäkerhet i ekono­min har haft en negativ effekt på den nordiska bo­låne­mark­naden och lett till minskade transaktionsvolymer och lägre utlåningsmarginaler i hela Norden. Å andra sidan var efter­frågan på lån bland våra företagskunder fortsatt hög. Inlån­ings­volymerna fortsatte att öka, och steg med 7procent jäm­fört med motsvarande kvartal i fjol. Till följd av turbulensen på finansmarknaderna, minskade det förvaltade kapitalet med 13procent på årsbasis, men ökade med 5procent från före­gående kvartal. Vi fokuserade starkt på våra interna kanaler där inflödet var fortsatt positivt.

Precis som för våra kunder, leder den högre inflationen till ett ökat kostnadstryck i alla våra verksamheter. Dessutom fort­sat­te vi att investera inom utvalda områden, främst inom digi­tala tjänster och övrig teknik samt riskhantering. Under fjärde kvartalet rekryterade vi fler medarbetare och invester­ade 50mn euro i syfte att öka vår kapacitet för bekämpning av eko­brott samt öka motståndskraften i vår IT-infrastruktur. De ökade intäkterna 2022 gav oss utrymme att göra dessa in­ves­t­­eringar samtidigt som vi fortsatte att förbättra vår lön­sam­het. För 2023 är vår plan att bibehålla en strikt kostnads­kon­troll samtidigt som vi fortsätter att öka våra intäkter snabbare än våra kostnader och investera för att bli en ännu starkare bank.

Vår kreditkvalitet förblir stark och vi står väl rustade för ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 7punkter under fjärde kvartalet, och till 1punkt för helåret 2022. Efter en bedömning av hur ett högre kostnadsläge och minskad köpkraft kan komma att påverka våra kunder, utökade vi bufferten enligt ledningens bedömning med 20mn euro till 585mn euro.

Våra affärsområden fortsatte att leverera starka resultat. I Personal Banking fortsatte vi att öka våra marknadsandelar i hela Norden. Bolånen ökade med 2procent trots inbroms­ningen på bostadsmarknaden. Centralbankernas ränte­höj­ningar fortsatte att gynna våra inlåningsmarginaler. Kunder­nas efterfrågan på inlåningsprodukter ökade medan intresset för placeringar minskade. Som svar på det breddade vi vårt utbud av sparprodukter och lade till fler självbetjänings­funktioner i våra digitala kanaler.

Business Banking redovisade ett stabilt resultat. Utlånings­volymerna ökade med 5procent. Intäkterna från inlåningen ökade, framför allt i Sverige och Finland, medan obligations- och aktiekapitalmarknaderna var fortsatt dämpade. Under kvartalet hade vi över 50000 kundmöten och hjälpte våra kunder med deras finansieringsbehov.

Utlåningsvolymerna i Large Corporates & Institutions ökade med 12procent och kundernas efterfrågan var fortsatt hög - vi fortsatte att tillgodose våra nordiska kunders behov av finan­siering och riskhantering. Det var särskilt viktigt eftersom möjligheterna att skaffa kapital på obligations- och aktie­marknaderna fortsatt utgjorde en utmaning i flera branscher.

I Asset & Wealth Management fortsatte Private Bankings verksamhet att växa, med särskilt starka resultat i Sverige. Vi fortsatte att attrahera nya kunder och ut- och inlånings­volym­erna ökade. Det förvaltade kapitalet ökade med 5procent jäm­fört med föregående kvartal, till 359md euro. Ökningen berodde på starka positiva nettoflöden i Private Banking, för­bättrat marknadsläge och ett tillskott av 11md euro från för­vär­vet av Topdanmark Livsforsikring.

Vi är en ledande bank när det gäller utdelningar till aktie­ägarna. Våra aktieägare består av över 565000 privatpersoner, pensionsfonder och övriga investerare, och våra utdelningar stöttar de samhällen där vi har verksamhet. För att spegla vårt starka finansiella resultat för 2022, har styrelsen föreslagit en utdelning på 0,80euro per aktie, vilket är en ökning med 16procent jämfört med 2021. Tillsammans med återköpen av egna aktier under 2022 uppgår utdelningen till våra aktieägare till över 1,5euro per aktie, eller 15procent av aktuellt börs­värde. Vår höga utdelning till aktieägarna har möjliggjorts av vår fortsatta kapitaltillväxt. Nordeas kapitalposition är fortsatt mycket stark, med en kärnprimärkapitalrelation på 16,4procent - 5,3procentenheter över regelkravet.

Hållbarhet förblir kärnan i vår strategi. Vi har minskat våra finansierade utsläpp med över 15procent, vilket visar vårt tydliga åtagande att nå vårt mål om att minska utsläppen med 40-50procent till 2030. Under 2022 förmedlade vi hållbar finansiering till ett värde av 58md euro, vilket bidrar till målet att förmedla över 200md till 2025.

När vi nu går in i 2023, råder fortfarande stor osäkerhet om läget i världsekonomin. Vi räknar med fortsatta utmaningar under kommande kvartal. Nordea har en motståndskraftig affärsmodell och de nordiska samhällena står väl rustade att klara av de utmanande förhållandena. Vi är fast beslutna att leverera på våra huvudprioriteringar och vårt finansiella mål till 2025. Vi strävar efter att fortsätta förbättra vår lönsamhet och räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 13procent även under 2023. Det är redan nu i linje med vårt finansiella mål till 2025 och givet att omvärldsläget blir mer tydligt och förutsägbart, räknar vi med att ge en uppdatering kring vårt mål för 2025 mot slutet av det här året.

Vi hade inte kunnat stötta våra kunder och uppnå så starka resultat utan våra mycket kunniga och engagerade med­arbet­are. Jag vill rikta ett varmt tack till dem alla för deras gedigna insatser. Vårt huvudfokus är och förblir att göra vårt yttersta för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Utan våra kunders förtroende och lojalitet hade vi inte varit där vi är idag. Det här är vår utstakade väg - vi ska vara förstahandsvalet som partner för våra kunder. I såväl goda som utmanande tider.

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef
 

Utsikter

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 45-47procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2023 (nya)

Nordea förväntar sig en avkastning på eget kapital som överstiger 13procent.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60-70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Utdelning för 2022

Den 31 december 2022 uppgick Nordea Bank Abp:s utdelningsbara vinstmedel, inklusive årets resultat, till 17300mn euro och annat fritt eget kapital uppgick till 4593mn euro.

Nordeas styrelse har beslutat att föreslå att den ordinarie bolagsstämman, som hålls den 23mars 2023, bemyndigar styrelsen att besluta om en utdelning på högst 0,80euro per aktie. Detta motsvarar omkring 70procent av årets resultat. Avsikten är att styrelsen ska besluta om utdelningen i en utbetalning enligt bemyndigandet omedelbart efter stämman. Utdelning utbetalas inte för aktier som innehas av Nordea på avstämningsdagen för utdelningen.

Resultaträkning, exklusive jämförelsestörande poster1

+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
| Mn euro | Kv4 | Kv4 |Föränd­| Kv3 |Föränd­| Jan | Jan |Föränd­|
| |2022 |2021 |ring % |2022 |ring % | -dec | -dec |ring % |
| | | | | | | 2022 | 2021 | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Räntenetto |1 641|1 255|31 |1 407|17 |5 664 |4 925 |15 |
| | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Avgifts- och |812 |920 |-12 |816 |0 |3 336 |3 495 |-5 |
|provisionsnetto | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Nettoresultat av |417 |247 |69 |264 |58 |1 258 |1 119 |12 |
|poster till verkligt| | | | | | | | |
|värde | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Andelar i |-1 |-4 |-75 |-3 |-67 |-8 |-6 |33 |
|intresseföretags och| | | | | | | | |
|joint | | | | | | | | |
|ventures resultat | | | | | | | | |
|enligt | | | | | | | | |
|kapitalandelsmetoden| | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Övriga |29 |20 |45 |17 |71 |83 |87 |-5 |
|rörelseintäkter | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Summa |2 898|2 438|19 |2 501|16 |10 333|9 620 |7 |
|rörelseintäkter | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Personalkostnader |-732 |-670 |9 |-701 |4 |-2 835|-2 759|3 |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Övriga kostnader |-322 |-241 |34 |-282 |14 |-1 135|-1 002|13 |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Lagstadgade avgifter|-16 |- | |-16 |0 |-322 |-224 |44 |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Av- och |-160 |-190 |-16 |-147 |9 |-611 |-664 |-8 |
|nedskrivningar av | | | | | | | | |
|materiella och | | | | | | | | |
|immateriella | | | | | | | | |
|tillgångar | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Summa |-1 |-1 |12 |-1 |7 |-4 903|-4 649|5 |
|rörelsekostnader |230 |101 | |146 | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Resultat före |1 668|1 337|25 |1 355|23 |5 430 |4 971 |9 |
|kreditförluster | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Kreditförluster och |-59 |-56 |5 |-58 |2 |-49 |-35 |40 |
|liknande | | | | | | | | |
|nettoresultat | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Rörelseresultat |1 609|1 281|26 |1 297|24 |5 381 |4 936 |9 |
| | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Skatt |-349 |-264 |32 |-285 |22 |-1 187|-1 105|7 |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Periodens resultat |1 260|1 017|24 |1 012|25 |4 194 |3 831 |9 |
| | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8mn euro (6mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under "Nettoresultat av poster till verkligt värde", samt kreditförluster på 76mn euro (64mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under "Kreditförluster och liknande nettoresultat". Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under "Övrigt totalresultat". Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.

Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster1,2

+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+
| |Kv4 |Kv4 |Föränd­ring|Kv3 |Föränd­ring|Jan |Jan |Föränd­ring|
| |2022|2021| % |2022| % |-dec|-dec| % |
| | | | | | |2022|2021| |
+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+
|Resultat per aktie |0,34|0,26|31 |0,27|26 |1,10|0,95|16 |
|efter utspädning, | | | | | | | | |
|euro | | | | | | | | |
+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+
|EPS, rullande 12 |1,10|0,95|16 |1,02|8 |1,10|0,95|16 |
|månader till | | | | | | | | |
|periodens slut, euro | | | | | | | | |
+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+
|Avkastning på eget |16,5|11,8| |13,4| |13,5|11,2| |
|kapital, % | | | | | | | | |
+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+
|Avkastning på eget |19,0|13,2| |15,2| |15,6|12,6| |
|kapital exkl. | | | | | | | | |
|immateriella | | | | | | | | |
|tillgångar, % | | | | | | | | |
+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+
|Avkastning på |3,5 |2,7 | |2,7 | |2,9 |2,5 | |
|riskexponeringsbelopp,| | | | | | | | |
|% | | | | | | | | |
+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+
|Avkastning på eget |15,9|11,3| |12,7| |13,5|11,2| |
|kapital med | | | | | | | | |
|periodiserade | | | | | | | | |
|resolutionsavgifter, %| | | | | | | | |
+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+
|K/I-tal, % |42,5|45,2| |45,8| |47,5|48,3| |
+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+
|K/I-tal med |44,7|47,5| |48,4| |47,5|48,3| |
|periodiserade | | | | | | | | |
|resolutionsavgifter, %| | | | | | | | |
+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+
|K/I-tal exklusive |41,9|45,2| |45,2| |44,3|46,0| |
|lagstadgade | | | | | | | | |
|avgifter, % | | | | | | | | |
+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+
|Kreditförlustrelation,|7 |7 | |7 | |1 |1 | |
|inkl. lån | | | | | | | | |
|värderade till | | | | | | | | |
|verkligt värde, | | | | | | | | |
|punkter | | | | | | | | |
+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+
|Avkastning på |22,3|17,3| |17,7| |18,3|16,5| |
|ekonomiskt kapital, % | | | | | | | | |
+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+
|Avkastning på |21,5|16,6| |16,8| |18,3|16,5| |
|ekonomiskt kapital med| | | | | | | | |
|periodiserade | | | | | | | | |
|resolutionsavgifter, %| | | | | | | | |
+----------------------+----+----+-----------+----+-----------+----+----+-----------+

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8mn euro (6mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under "Nettoresultat av poster till verkligt värde", samt kreditförluster på 76mn euro (64mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under "Kreditförluster och liknande nettoresultat". Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under "Övrigt totalresultat". Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.
2. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns här (https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports).

Volymer, nyckeluppgifter1

+--------------------------+-----+-----+-----------+-----+-------------+
| Md euro | 31 | 31 |Föränd­ring| 30 |Föränd­ring %|
| | dec | dec | % | sep | |
| |2022 |2021 | |2022 | |
+--------------------------+-----+-----+-----------+-----+-------------+
|Utlåning till allmänheten |345,7|345,0|0 |345,9|0 |
+--------------------------+-----+-----+-----------+-----+-------------+
|Utlåning till allmänheten,|327,3|328,3|0 |327,4|0 |
|exkl. repor och | | | | | |
|värdepappersinlåning | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----------+-----+-------------+
|In- och upplåning från |217,5|205,8|6 |225,4|-4 |
|allmänheten | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----------+-----+-------------+
|Inlåning från allmänheten,|210,8|203,2|4 |215,7|-2 |
|exkl. repor och | | | | | |
|värdepappersutlåning | | | | | |
+--------------------------+-----+-----+-----------+-----+-------------+
|Summa tillgångar |594,8|570,4|4 |624,8|-5 |
+--------------------------+-----+-----+-----------+-----+-------------+
|Kapital under förvaltning |358,9|411,3|-13 |341,4|5 |
+--------------------------+-----+-----+-----------+-----+-------------+
|Eget kapital |31,4 |33,5 |-6 |31,0 |1 |
+--------------------------+-----+-----+-----------+-----+-------------+

1. Vid periodens slut.
 

Resultaträkning, inklusive jämförelsestörande poster

+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
| Mn euro | Kv4 | Kv4 |Föränd­| Kv3 |Föränd­| Jan | Jan |Föränd­|
| |2022 |2021 |ring % |2022 |ring % | -dec | -dec |ring % |
| | | | | | | 2022 | 2021 | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Räntenetto |1 641|1 255|31 |1 407|17 |5 664 |4 925 |15 |
| | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Avgifts- och |812 |920 |-12 |816 |0 |3 336 |3 495 |-5 |
|provisionsnetto | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Nettoresultat av |417 |247 |69 |264 |58 |721 |1 119 |-36 |
|poster till verkligt| | | | | | | | |
|värde | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Andelar i |-1 |-4 |-75 |-3 |-67 |-8 |-6 |33 |
|intresseföretags och| | | | | | | | |
|joint | | | | | | | | |
|ventures resultat | | | | | | | | |
|enligt | | | | | | | | |
|kapitalandelsmetoden| | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Övriga |29 |20 |45 |17 |71 |83 |87 |-5 |
|rörelseintäkter | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Summa |2 898|2 438|19 |2 501|16 |9 796 |9 620 |2 |
|rörelseintäkter | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Personalkostnader |-732 |-670 |9 |-701 |4 |-2 835|-2 759|3 |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Övriga kostnader |-322 |-241 |34 |-282 |14 |-1 135|-1 002|13 |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Lagstadgade avgifter|-16 |- | |-16 |0 |-322 |-224 |44 |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Av- och |-160 |-190 |-16 |-147 |9 |-611 |-664 |-8 |
|nedskrivningar av | | | | | | | | |
|materiella och | | | | | | | | |
|immateriella | | | | | | | | |
|tillgångar | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Summa |-1 |-1 |12 |-1 |7 |-4 903|-4 649|5 |
|rörelsekostnader |230 |101 | |146 | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Resultat före |1 668|1 337|25 |1 355|23 |4 893 |4 971 |-2 |
|kreditförluster | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Kreditförluster och |-59 |-56 |5 |-58 |2 |-125 |-35 | |
|liknande | | | | | | | | |
|nettoresultat | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Rörelseresultat |1 609|1 281|26 |1 297|24 |4 768 |4 936 |-3 |
| | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Skatt |-349 |-264 |32 |-285 |22 |-1 173|-1 105|6 |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+
|Periodens resultat |1 260|1 017|24 |1 012|25 |3 595 |3 831 |-6 |
| | | | | | | | | |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+------+------+-------+

Nyckeltal, inklusive jämförelsestörande poster1

+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
| | Kv4 | Kv4 |Föränd­ring| Kv3 |Föränd­ring| Jan | Jan |Föränd­ring|
| |2022 |2021 | % |2022 | % |-dec |-dec | % |
| | | | | | |2022 |2021 | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Resultat per aktie efter |0,34 |0,26 |31 |0,27 |26 |0,95 |0,95 |0 |
|utspädning, | | | | | | | | |
|euro | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|EPS, rullande 12 månader till|0,95 |0,95 |0 |0,87 |9 |0,95 |0,95 |0 |
|periodens slut, euro | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Aktiekurs2, euro |10,03|10,79|-7 |8,80 |14 |10,03|10,79|-7 |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Föreslagen/verkställd | | | | | |0,80 |0,69 |16 |
|utdelning per | | | | | | | | |
|aktie, euro | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Eget kapital per aktie2, euro|8,62 |8,51 |1 |8,40 |3 |8,62 |8,51 |1 |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Potentiellt antal utestående |3 654|3 966|-8 |3 714|-2 |3 654|3 966|-8 |
|aktier2, | | | | | | | | |
|miljoner | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Vägt genomsnittligt antal |3 674|3 978|-8 |3 722|-1 |3 782|4 025|-6 |
|aktier efter | | | | | | | | |
|utspädning, miljoner | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Avkastning på eget kapital, %|16,5 |11,8 | |13,4 | |11,6 |11,2 | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Avkastning på eget kapital |19,0 |13,2 | |15,2 | |13,3 |12,6 | |
|exkl. | | | | | | | | |
|immateriella tillgångar, % | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Avkastning på |3,5 |2,7 | |2,7 | |2,5 |2,5 | |
|riskexponeringsbelopp, % | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Avkastning på eget kapital |15,9 |11,3 | |12,7 | |11,6 |11,2 | |
|med | | | | | | | | |
|periodiserade | | | | | | | | |
|resolutionsavgifter, % | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|K/I-tal, % |42,5 |45,2 | |45,8 | |50,1 |48,3 | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|K/I-tal med periodiserade |44,7 |47,5 | |48,4 | |50,1 |48,3 | |
|resolutionsavgifter, % | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Kreditförlustrelation netto, |7 |7 | |7 | |4 |1 | |
|inkl. lån | | | | | | | | |
|värderade till verkligt | | | | | | | | |
|värde, punkter | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Kärnprimärkapitalrelation2,3,|16,4 |17,0 | |15,8 | |16,4 |17,0 | |
|% | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Primärkapitalrelation2,3, % |18,7 |19,1 | |18,2 | |18,7 |19,1 | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Total kapitalrelation2,3, % |20,8 |21,2 | |20,3 | |20,8 |21,2 | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Primärkapital2,3, md euro |27,2 |29,0 |-6 |27,1 |0 |27,2 |29,0 |-6 |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Riskexponeringsbelopp2, md |145,3|151,9|-4 |149,4|-3 |145,3|151,9|-4 |
|euro | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Avkastning på ekonomiskt |22,3 |17,3 | |17,7 | |15,7 |16,5 | |
|kapital, % | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Avkastning på ekonomiskt |21,5 |16,6 | |16,8 | |15,7 |16,5 | |
|kapital med | | | | | | | | |
|periodiserade | | | | | | | | |
|resolutionsavgifter, % | | | | | | | | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Räntenettomarginal, % |1,46 |1,14 | |1,23 | |1,25 |1,14 | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Antal anställda (omr till |28 |26 |5 |27 |2 |28 |26 |5 |
|heltidstjänster)2 |268 |894 | |649 | |268 |894 | |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+
|Ekonomiskt kapital2, md euro |21,9 |23,2 |-6 |22,5 |-3 |21,9 |23,2 |-6 |
+-----------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----+-----------+

1. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns (https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports) här.

2. Vid periodens slut.

3. Inklusive periodens resultat.

Publikationer för 2022

Nordeas årsredovisning för räkenskapsåret 2022, som inkluderar reviderade finansiella rapporter, förvaltningsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten, publiceras under vecka9 som ett börsmeddelande och kommer även att finnas tillgänglig på nordea.com.

Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Nordeas resultat för fjärde kvartalet och helåret 2022. Den fullständiga rapporten är bifogad detta börsmeddelande och finns även på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens rapport för fjärde kvartalet 2022 (https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/latest-interim-results/)

En webbsändning för media, investerare och börsanalytiker hålls den 2 februari kl. 11.00 EET (10.00 CET), där Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, presenterar resultatet. Direkt efter webbsändningen hålls en frågestund för investerare och analytiker med Frank Vang-Jensen, Ian Smith, Group CFO, och Matti Ahokas, chef för investerarrelationer.

Evenemanget sänds direkt via webben och presentationsmaterialet publiceras på nordea.com/ir.

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358503821391
Ian Smith, Group CFO, +4555478372
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358405759178
Press Nordea Sverige, +46771401060

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl.07.30EET (06.30CET) den 2 februari 2023.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Cision