Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 02.02.2023

2023-02-02 21:30:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
02.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 02.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XHEL 146 11,01 1 616 095,42
827
CEUX 154 11,03 1 705 343,23
662
TQEX 18 842 11,04 208 086,28
XSTO 141 11,04 1 567 450,28
941
XCSE 16 916 11,01 186 202,41
Summa 479 11,03 5 283 177,62
188

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3031 och DKK till EUR 7,4405

** Avrundat till två decimaler

Den 18juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 227 854 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +35810 416 8023 eller press@nordea.com

Cision