Nord Insuretech Group AB publicerar halvårsrapport för 2022

2022-08-30 16:45:00

Nord Insuretech Group AB:s halvårsrapport för 2022 har idag publicerats på bolagets webbplats.

Första och andra kvartalet i siffror
  • Nettointäkter TSEK 6 005 (1 482)
  • EBITDA TSEK -6 183 (-4 926)
  • EBIT TSEK -12 029 (-9 040)
  • Resultat efter skatt TSEK -12 005 (-10 284)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0.08 (-0.09)
  • 30 juni var likvida medel TSEK 1 217 (1 278)

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk;
https://www.nordinsuretechgroup.se/sv/investerare/rapporter--presentationer

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl 16.45 CEST.
 

Cision