Rapport Båttillverkaren Nimbus nettoomsättning för det tredje kvartalet 2021 ökade till 382 miljoner kronor, jämfört med 181 miljoner motsvarande period i fjol. Organisk tillväxt var 112 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 41,9 miljoner kronor (5,6) och ebita-marginalen var 11,0 procent (3,1). Periodens resultat blev 28,0 miljoner kronor (27,3).

Operativt kassaflöde uppgick till -99,2 miljoner kronor (24,3) o0ch påverkades av förvärvet av Marine Store.

Orderboken vid periodens slut låg på 960 miljoner kronor (502).

”Den största anledningen till den ökande orderboken är den utökade produktionskapaciteten, dvs fler ordrar har kunnat orderbekräftas och hanteras i enlighet med våra interna regelverk, jämfört med föregående perioder. Vi har fortsatt en inte oväsentlig orderstock som ännu inte har kunnat orderbekräftas men som avses att levereras under nästkommande säsonger. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka kapaciteten ytterligare inför 2022/23”, kommenterar vd Jan-Erik Lindström i delårsrapporten.

Vad gäller utmaningar i leverantörskedjans alla delar ligger Nimbus nära sina leverantörer för att främst säkerställa tillgången till material men också för att kunna parera för de kostnadsökningar som bolaget bedömer kommer som en följd av detta.

”Vår bedömning är att detta arbete fortsatt kommer att ha en hög prioritet även om en succesiv förbättring kan förväntas. De prisjusteringar som vi hitintills har genomfört på våra produkter har väl kompenserat för realiserade kostnadsökningar”, skriver vd.