NIMBUS: ORGANISK TILLVÄXT 37% 2 KV, FÖRBÄTTRAT EBITA-RESULTAT

2021-08-24 08:16:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Båttillverkaren Nibus, listat på First North, hade en nettoomsättning på 657 miljoner kronor under det andra kvartalet 2021, en ökning med cirka 36 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Den organiska tillväxten uppgick till 37,4 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 113,4 miljoner kronor (77,4) och ebita-marginalen landade på 17,3 procent (16,0).

Orderboken vid periodens slut uppgick till 731 miljoner kronor, jämfört med 854 miljoner under det första kvartalet.

"Minskningen från första kvartalet är förväntad och följer det säsongsmönster som finns i verksamheten och där andra kvartalet präglas av utleveranser", skriver bolaget i delårsrapporten.

Det operativa kassaflödet uppgick till 119 miljoner kronor (203).

Marknadsläget är fortsatt starkt i Norden, enligt vd Jan-Erik Lindström.

"Orderingången hos våra egna återförsäljare ligger fortsatt på höga nivåer och står för en stor del av vår försäljning i dessa geografier. I övriga Europa har marknaden stärkts successivt och uppvisar en liknande utveckling som vi sett i Norden", skriver han.

Orderingången från Nordamerika fortsätter att utvecklas positivt och bolaget kontrakterar fler återförsäljare.

"Likt tidigare så är det vår produktionskapacitet som är den begränsande faktorn vad gäller den nordamerikanska expansionen och rekryteringen av nya återförsäljare måste därför ske i balans med den tillgängliga kapaciteten", skriver vd.

Pressen från materialbrist utmanar leverantörskedjans alla delar.

"Vi följer utvecklingen och ligger nära våra leverantörer för att främst säkerställa tillgången till material men också för att kunna parera för de kostnadsökningar som vi bedömer kommer som en följd av detta. Vår bedömning är att detta arbete kommer fortsatt ha en hög prioritet under resterande del av året", skriver Jan-Erik LindströmDirekt-SE