Nilörngruppen AB: uppdatering av kvartalsrapport

2023-02-09 15:30:00

Uppdaterad kvartalsrapport, där ackumulerad omsättning justerad för valutaeffekter har uppdaterats till MSEK 853, vilket resulterar i en organisk ökning om 8%, samtidigt som omsättning justerat för valutaeffekter under kvartal 4 har uppdaterats till MSEK178 vilket resulterar i en organisk minskning om 24%. Alla tabeller etc är oförändrade.

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Krister Magnusson
Mobil: 0704-85 21 14
   

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl 15.30


Bilaga


GlobeNewswire