Nilörngruppen AB: uppdatering av bokslutskommunike

2023-02-09 09:52:49

Uppdaterad kvartalsrapport, där ackumulerad omsättning justerad för valutaeffekter har uppdaterats till MSEK 869, vilket resulterar i en ökning om 10%. Kvartalssiffror samt alla tabeller etc är oförändrade.

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Krister Magnusson
Mobil: 0704-85 21 14
   

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl 08,00.

Bilaga


GlobeNewswire