Rapport Värmeteknikbolaget Nibe redovisar ett resultat före skatt för det tredje kvartalet 2021 på 1.171 miljoner kr. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.128 miljoner kr enligt ett genomsnitt av nio prognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Omsättningen uppgick till 7.823 miljoner kr. Här låg analytikersnittestimatet på 7.831 miljoner kr.

Rörelseresultatet blev 1.202 miljoner kr, jämfört med analytikersnittet på 1.182 miljoner kr. Rörelsemarginalen blev 15,4 procent, jämfört med snittestimatet på 15,1 procent.

Resultatet före skatt på för det tredje kvartalet 2021 blev 1.171 miljoner kr, vilket var 4 procent högre än analytikers förväntan enligt Infronts sammanställning.

Försiktig optimism

Nibe är försiktigt positivt till året som helhet, trots det som bolaget beskriver som en fjärde våg av covid-19 i flera av Nibes verksamhetsländer.

”Jämfört med 2020 så har under första nio månaderna av 2021 en tydlig förbättring av situationen kunnat noteras genom att flera vaccin börjat användas i bred skala. Vår förhoppning har därför varit att samhället successivt borde kunnat återgå till ett mera normalt tillstånd under hösten. Emellertid tycks nu en fjärde våg vara på väg in i flera länder, vilket ökar risken för återinförda restriktioner”, skriver värmeteknikföretaget.

”Vår vana trogen kommer vi att med största möjliga försiktighet och beredskap fortsätta att driva våra verksamheter på ett så normalt sätt som möjligt. Detta kombinerat med att våra produkter i stor utsträckning är av såväl nödvändighets- som hållbarhetskaraktär gör oss trots allt försiktigt positiva till året som helhet. På grund av den fortsatt stora osäkerheten på underleverantörssidan kommer emellertid även innevarande kvartal att leveransmässigt vara utmanande för oss”, heter det i delårsrapporten.

”Komponentbristen består”

Nibe bedömer att den besvärliga situationen med komponentbrister samt förlängda och dessutom ofta osäkra leveransbesked kommer att bestå under resten av året.

Det skriver Nibes vd Gerteric Lindquist i delårsrapporten.

”Vi arbetar naturligtvis fortsatt mycket intensivt med att försöka anpassa oss till den rådande situationen genom att, när möjligheter ges, öka våra komponentlager, öka flexibiliteten ytterligare i produktionen samt hitta nya pålitliga leverantörer men någon omedelbar större förbättring av vår egen leveranskapacitet är trots detta inte sannolik under innevarande kvartal även om vissa ljuspunkter börjat kunna noteras på underleverantörsmarknaden”, skriver Nibe-chefen.

Utöver de redan beskrivna problemen har Nibes leverantörer också påfört bolaget kraftiga prisökningar på såväl ingående material och komponenter som på frakter.

”Vi har på grund av detta tvingats till att även justera våra egna priser avsevärt, dock med en viss eftersläpning, vilket får ses som en naturlig effekt av att vi varken kan eller vill spekulera i hur stora prisökningarna från våra leverantörer kommer att bli”, skriver Gerteric Lindquist.

”God efterfrågan”

När Nibe-chefen blickar mot den senaste niomånadersperioden anser han att den totala efterfrågebilden har varit ovanligt god under perioden.

”Produkter med anknytning till hållbarhet har haft en fortsatt stark utveckling, vilket framför allt förklaras av omställningen av vårt samhälle till att bli mindre beroende av fossila bränslen. Ytterligare en viktig drivande trend har varit den goda efterfrågan på produkter avsedda för renovering av det egna hemmet, vilket direkt kan härledas till pandemin”, skriver han.

När man jämför innevarande års tillväxt med fjolårets motsvarande period är det emellertid viktigt att påminna om att efterfrågan då var relativt svag på grund av pandemin som grasserade som värst under första halvåret, konstaterar Gerteric Lindquist.

Den oväntat goda orderingången redan under första halvåret i år, i kombination med komponentbristen, försvårade den planerade lageruppbyggnaden, vilket ytterligare har förvärrat leveranssituationen under hösten.

”Den sammanlagda effekten av det ovansagda är att nuvarande orderbehållning aldrig varit högre och inte heller den försenade andelen av denna. Ytterligare en negativ effekt av den uppkomna besvärliga situationen med ständiga materialbrister är att produktivitetsutvecklingen inte nått upp till den målsatta nivån”, uppger Nibe-chefen.