Rapport Nibe redovisar ett resultat som var bättre än väntat. Värmeteknikbolaget höjer dessutom utdelningen.

Nibes resultat före skatt blev 877 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (693). Väntat var 820 miljoner kronor, enligt en sammanställning från Bloomberg News.

Omsättningen uppgick till 6.498 miljoner kronor (5.356). Här låg konsensusprognosen på 6.400 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 905 miljoner kronor (726), jämfört med förväntade 870 miljoner.

Utdelningen för 2018 föreslås bli 1:30 kronor per aktie (1:05), att jämföra med förväntade 1:20 kronor.

Försiktigt positiv om 2019

Nibe är försiktigt positiva till 2019 som helhet, trots att effekterna av konjunkturutvecklingen, valutaoron och de volatila energipriserna, kombinerat med den politiska turbulensen på flera håll i världen, är svåra att förutse, i likhet med under tidigare år.

Det uppger vd Gerteric Lindquist i bokslutsrapporten.

År 2018 präglades av en fortsatt god organisk tillväxt och hög förvärvsintensitet, enligt Nibe-chefen.

”Vi upplever den generella efterfrågebilden som fortsatt relativt god i såväl Europa som Nordamerika och Asien. Däremot känns den internationella osäkerheten mer påtaglig mot bakgrund av såväl politiska spänningar som regelrätta handelshinder. En avgörande faktor för den trots allt relativt goda konjunktursituationen är naturligtvis den fortsatt låga räntenivån”, resonerar Gerteric Lindquist.

”En ytterligare allt tydligare positiv faktor är övergången till ett mer hållbart synsätt och beteende, vilket skapar helt nya marknader, på vilka vi känner oss väl positionerade”, uppger han vidare.

Integrationen av de förvärvade enheterna löper också planenligt, fortsätter Nibe-chefen.

”Vi kan med tillfredsställelse också konstatera att vi under året, med god marginal, passerat vårt uppsatta etappmål avseende 20 miljarder kronor i omsättning”, uppger Gerteric Lindquist.