Rapport Värmeteknikbolaget Nibe redovisar ett resultat före skatt för det första kvartalet 2019 på 532 miljoner kr (443). Analytiker hade räknat med just 532 miljoner kr, enligt Bloomberg News.

Omsättningen steg till 5.763 miljoner kr (4.639). Här låg konsensusprognosen på 5.729 miljoner kr. Den organiska försäljningstillväxten var 13,3 procent (2,2).

Av den totala omsättningsökningen på 901 miljoner kr stod förvärv för 251 miljoner kr.

Rörelseresultatet blev 575 miljoner kr (497), jämfört med förväntade 561 miljoner kr. Rörelsemarginalen sjönk till 10,0 procent (10,2).

”Positivt år”

Nibe är fortfarande försiktigt positiva till året 2019 som helhet. Det uppger vd Gerteric Lindquist i delårsrapporten för det första kvartalet.

”I likhet med tidigare år är effekterna av konjunkturutvecklingen, valutaoron och de volatila energipriserna, kombinerat med den politiska turbulensen på flera håll i världen, svåra att förutse men vi är ändå försiktigt positiva till året som helhet”, skriver han.

Även i bokslutsrapporten i februari var Nibe-chefen försiktigt positiv till 2019 som helhet.

Stora variationer

Den totala efterfrågebilden har under det första kvartalet präglats av ganska stora variationer, enligt Gerteric Lindquist.

”Medan exempelvis den generella marknaden för produkter med hållbarhetsprägel i allmänhet och klimatiseringsprodukter i synnerhet varit fortsatt god, har flera konsumentprodukter och specialprodukter haft en flackare eller något svagare utveckling. Trots det fortsatt låga ränteläget kan sannolikt en del av konsumenternas försiktighet inom vissa marknadssegment förklaras av oron för en annalkande räntehöjning, vilket flera centralbanker under en längre tid både flaggat för och i vissa fall också genomfört. De senaste veckorna har dock centralbankerna antagit ett annat tonläge, vilket torde uppskattas av såväl konsumenter som producenter”, resonerar Nibe-chefen.