Rapport UPPDATERAD Värmeteknikbolaget Nibes rörelseresultat i det tredje kvartalet 2018 uppgick till 795 miljoner kr (663). Här var 787 väntat enligt en sammanställning av konsensus gjord av Bloomberg News.

Resultat före skatt blev 759 miljoner kr (612) och nettoresultatet uppgick till 607 miljoner kr (482), motsvarande 1,21 kr per aktie (0,96).

Omsättningen uppgick till 5.785 miljoner kr (4.644). Snittestimatet enligt Bloomberg News låg här på 5.445 miljoner kr.

Nibes vd Gerteric Lindquist anser att det är glädjande att se den tydliga förbättringen av rörelsemarginalen i Nibes största affärsområde Climate Solutions.

Bättre marknad

Förbättringen förklaras enligt Gerteric Lindquist i huvudsak av den organiska tillväxten, ett framgångsrikt integrationsarbete samt förbättrade marknadsförutsättningar för värmepumpar såväl i USA som i ett flertal europeiska länder.

”Ännu återstår dock en del vad gäller att prismässigt fullt ut kompensera oss för de kraftiga prisökningarna på material”, uppger Nibe-chefen.

För Nibes affärsområde Element förklaras den lite lägre rörelsemarginalen dels av att fjolårets första hälft innehöll några större projektorder med god rörelsemarginal och dels av en något mindre gynnsam produktmix.

Stabil utveckling

Affärsområdet Stoves uppvisade enligt Nibe-chefen en fortsatt stabil utveckling, även om det extremt varma vädret under våren och sommaren, framför allt i Europa, haft en dämpande effekt på efterfrågan.

”Den lägre rörelsemarginalen förklaras huvudsakligen av att vi fortfarande inte fullt ut sett effekterna av genomförda prisökningar som vi varit tvungna att genomföra på grund av de kraftiga prisökningarna på våra insatsvaror. Även de ökade utvecklingskostnaderna påverkar rörelsemarginalen negativt”, konstateras det i delårsrapporten.

God efterfrågan

Nibe upplever fortsatt den generella efterfrågebilden som relativt god såväl i Europa som i Nordamerika och Asien.

”Däremot känns den internationella osäkerheten mera påtaglig mot bakgrund av såväl politiska spänningar som regelrätta handelshinder”, skriver Nibes vd Gerteric Lindquist i delårsrapporten.

”I likhet med tidigare år är effekterna av konjunkturutvecklingen, valutaoron och de volatila energipriserna, kombinerat med den politiska turbulensen på flera håll i världen, svåra att förutse men vi är ändå försiktigt positiva till året som helhet”, skriver han i ett stycke om utsikterna för 2018.

Låg ränta avgörande

Den låga räntenivån är enligt Nibe-chefen fortsatt en avgörande faktor för den trots allt relativt goda konjunktursituationen.

”Ytterligare en allt tydligare positiv faktor är övergången till ett mer hållbart synsätt, vilket skapar helt nya marknader, där vi är väl positionerade”, uppger han.

Integrationen av de förvärvade enheterna löper planenligt, liksom det ständigt pågående arbetet med att förbättra produktiviteten, kvaliteten och hållbarhetstänkandet, heter det vidare.