NGS Group AB: Delårsrapport januari-september 2022

2022-11-09 12:40:00

Tredje kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 138 MSEK (119), en ökning med 16,4%.

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -6,1 MSEK (5,6), rörelsemarginal -4,4% (4,7).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2022 har påverkats negativt med 5,1 MSEK då ersättningen för den avgående VDn Ingrid Nordlunds ersättningar under uppsägningstiden har kostnadsförts i sin helhet. Rensat för denna engångspost uppgick justerat rörelseresultat för tredje kvartalet 2022 till -1,0 MSEK med en rörelsemarginal på -0,7%.

• Resultatet för tredje kvartalet uppgick till -5,3 MSEK (4,1).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för tredje kvartalet uppgick till -0,58 SEK (0,46).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till -13,5 MSEK (7,7).


Januari-september i sammandrag

• Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 420 MSEK (358), en ökning med 1 7,4%.

• Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 5,9 MSEK (12,4), rörelsemarginal 1,4% (3,5).

Rörelseresultatet för perioden januari-september har påverkats negativt med 5,1 MSEK då ersättningen för den avgående VDn Ingrid Nordlunds ersättningar under uppsägningstiden har kostnadsförts i sin helhet. Rensat för denna engångspost uppgick justerat rörelseresultat för perioden januari-september 2022 till 11,0 MSEK med en rörelsemarginal på 2,6%.

• Resultatet för perioden januari-september uppgick till 3,6 MSEK (8,9).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden januari-september uppgick till 0,40 SEK (0,98).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-september -11,0 MSEK (-7,4).


VD-kommentar        

Resultat 3:e kvartalet

Under kvartalet har tillväxten fortsatt och omsättningen ökade till 138 MSEK (118 MSEK), en ökning med 16,4 %. Koncernen levererar en resultatförsämring i jämförelse med föregående år. Justerat rörelseresultat hamnar på -1 MSEK (5,6 MSEK) och rörelseresultatet på -6,1 MSEK (5,6 MSEK).

Tillväxten är framför allt hänförlig till ökad efterfrågan inom sjukvårds- och skolbemanningen medan resultatförsämringen är en konsekvens av följande tre faktorer: starka jämförelsesiffror beroende på ett högre resultat än normalt Q3 2021, ett svagare underliggande resultat Q3 2022 samt en engångskostnad i form av ersättningar under uppsägningstiden om 5,1 mkr till avgående VD Ingrid Nordlund.

Det tredje kvartalet präglades av lägre efterfrågan och resultat avseende rekryterings- och interimstjänster jämfört med föregående år. Det normala säsongsmönstret med lägre efterfrågan i Q3 bröts föregående år redan under sommarmånaderna med en god efterfrågan som fortsatte under hela kvartalet till följd av öppnandet av samhället efter pandemin. Rörelseresultatet belastas vidare av investeringar, i form av fler anställda, som gjorts inom rekryterings- och interimsverksamheterna och som tar tid innan de ger effekt. Vi har efter sommaren haft en väsentligt ökad marknadsaktivitet med gott mottagande och vi ser en ökad orderingång på våra tjänster inför årets sista kvartal.

Läkarbemanningens bidrag till rörelseresultatet är alltjämt starkt men den i grunden marginalpressade affären gör att koncernens rörelsemarginal hålls tillbaka. Sköterskebemanningen har ökat sina volymer under kvartalet men tappat marginal jämfört med 2021 i huvudsak till följd av ökade sjuklönekostnader och högre personalkostnader för både uthyrd och intern personal.


Fortsatta satsningar framåt inom rekryterings- och interimsverksamheterna

Rekryteringarna av egen personal inom rekryterings- och interimsverksamheterna kommer fortsätta då vi ser en stor potential. Vi ser, även under en kommande lågkonjunktur, fortsatt efterfrågan inom kundsegment där vi har starka positioner såsom offentlig sektor, bank, finans och försäkring. Vi räknar även med lönsam tillväxt inom nya tjänstekategorier. I september lanserade vi en ytterligare kategori inom vår interimsverksamhet, nämligen Interim Management som vi ser ytterligare affärsmöjligheter inom under 2023.

Vår ambition med nämnda investeringar är att accelerera den tjänstemixförändring som koncernen satsar på för att öka den långsiktiga lönsamheten. I korthet innebär det att den relativa storleken av de mer lönsamma rekryterings- och interimsverksamheterna kommer öka jämfört med bemanningsverksamheterna med dess lägre marginaler. Tillsammans kompletterar dessa verksamheter varandra väl utifrån både ett riskperspektiv men även kommersiellt då det finns betydande synergier. Vi har en mycket konkurrens-kraftig och bred palett av rekryterings-, interims- och bemanningstjänster för behov inom både offentlig och privat sektor och vi kommer ha ett ökat fokus på att ta tillvara synergier inom och mellan våra verksamheter. Vi har de facto en unik position som få aktörer kan matcha och som vi därför kommer arbeta på att synliggöra mer framöver.


Sjukvård, socialtjänst och skola

Vi förutser fortsatta behov och därmed volymökningar inom sjukvårdsbemanning, skola och socialtjänst såväl under Q4 som under den kommande lågkonjunkturen 2023 och kommer parallellt med denna volymtillväxt fokusera på marginalvård och operationell effektivitet.

Regionerna har under kvartalet meddelat att den i marknaden hårt kritiserade och bristfälliga nationella LoU upphandlingen, som avbröts av den upphandlande myndigheten tidigare under året, kommer återupptas. Nytt upphandlingsunderlag kommer skickas ut under november och avsikten är att ett nytt avtal skall träda i kraft i april 2023. Vi ser nu fram emot en ny nationell upphandling baserad på en stark partnerskapstanke mellan regionerna och bemanningsbolagen.


Gasa och bromsa

Vi kommer ta medvetna investeringar under Q4 och första halvåret 2023 inom våra rekryterings- och interimsverksamheter. Även om de under Q4 och första halvåret 2023 kommer belasta våra marginaler och därmed resultat i det korta perspektivet, kommer dessa verksamheter tillföra tillväxt men framför allt lönsamhet.

Vi kommer dock göra dessa investeringar med den ena foten på gaspedalen och den andra på bromspedalen då konjunkturutsikterna för 2023 är svårbedömda.

I skrivande stund görs nedrevideringarna av de ekonomiska utsikterna för 2023. Helt klart står att Sverige kommer gå in i en lågkonjunktur, frågan är hur djup och därmed med vilken påverkan på marginaler och efterfrågan. Andra relaterade specifika riskfaktorer som kan komma att påverka 2023 i betydande utsträckning är effekterna av den höga inflationen och kommande lönerörelse.

I denna marknadssituation är det viktigt att vara positionerad i rätt branscher - det är NGS. Vi har en stor exponering mot sjukvård, skola, socialtjänst, offentlig sektor i övrigt samt bank, finans och försäkring vilket vi bedömer vara en stabil plattform att verka ifrån.


Jag ser en framtid med stora möjligheter

Min egen reflektion efter drygt 2 månader som tf VD är att vi har en riktigt fin potential med våra kompetenta medarbetare och starka erbjudanden. Vi kan verkligen tillföra kundvärde och skilja oss från mängden, kanske speciellt i en utmanande marknadssituation och lågkonjunktur. Vi investerar nu i en spännande resa och utveckling och tillsammans med våra engagerade medarbetare tar vi nästa steg i koncernens utveckling.

Gerth Svensson, Tf verkställande direktör


Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 klockan 12:40. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.


För ytterligare information kontakta:

Gerth Svensson, Tf VD, telefon +46 760-198692


Bilaga


GlobeNewswire