NGS Group AB: Delårsrapport januari-juni 2022

2022-07-19 12:40:00

Andra kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 145 MSEK (131), en ökning med 10,7%.

• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (5,5), rörelsemarginal 4,5% (4,2).

• Resultatet för andra kvartalet uppgick till 4,8 MSEK (4,1).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för andra kvartalet uppgick till 0,53 SEK (0,46).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till 4,2 MSEK (-17,9).


Januari-juni i sammandrag

• Nettoomsättningen för perioden januari-juni uppgick till 282 MSEK (239), en ökning med 17,8%.

• Rörelseresultatet för perioden januari-juni uppgick till 12,0 MSEK (6,8), rörelsemarginal 4,3% (2,8).

• Resultatet för perioden januari-juni uppgick till 8,9 MSEK (4,7).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden januari-juni uppgick till 0,98 SEK (0,53).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-juni 2,4 MSEK (-15,0).


VD-kommentar        

Året har fortsatt med en stark utveckling även under andra kvartalet, med en tillväxt om 11 procent där omsättningen ökade till 145 MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK och rörelsemarginalen stärktes till 4,5 procent, vilket är en ökning både jämfört med föregående kvartal och motsvarande period förra året.

Andra kvartalet utmärks av fortsatt hög efterfrågan i majoriteten av våra verksamheter. Chefs- och specialistrekrytering samt läkarbemanning är de områden som har starkast tillväxt. Sköterskebemanningen växte från redan höga nivåer. Läkarbemanningens bidrag till koncernens rörelseresultat är genom den stora omsättningsvolymen gott, men en i grunden marginalpressad affär bidrar till att koncernens rörelsemarginal hålls tillbaka. Vad gäller chefsrekryteringen ser vi en succesivt ökande prisbild och en ökad efterfrågan i vår assessmentaffär. Vår satsning på specialistrekrytering inom offentlig sektor har fallit väl ut.

Majoriteten av våra verksamheter präglas av underliggande stark efterfrågan oavsett konjunktur. Vi har därför under våren fortsatt att genomföra ett stort antal rekryteringar för att addera ny kompetens i syfte att fortsätta bygga vår organisation för tillväxt i marknader där vi ser goda förutsättningar att stärka koncernens lönsamhet.

Som exempel satsar vi på interim management och tillväxt via ytterligare tjänstekategorier inom både specialistrekrytering och interimsverksamheten. Två nya chefer med uppdrag att leda dessa verksamheter anslöt till NGS under kvartalet och vi ser med tillförsikt fram emot att stärka vår marknadsposition. Vår norska verksamhet börjar återhämta sig efter pandemin och de reserestriktioner som gällt för vår svenska vårdpersonal. Vi satsar nu på att växa den norska affären genom bemanning på plats på vårt kontor i Oslo. Från låga nivåer har detta resulterat i en fördubbling av omsättningen i Norge under andra kvartalet.

Den nationella upphandlingen av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård som kommenterades i NGS förra delårsrapport, överprövades av bland annat NGS då vi ansåg att den bröt mot ett flertal principer i LOU. Den 14 juli meddelade upphandlande part att man avbryter upphandlingen. NGS har avtal i majoriteten av Sveriges regioner och fortsätter som tidigare att leverera i dessa avtal.

Efter ett starkt andra kvartal med tillväxt inom majoriteten av våra områden, ser vi fram emot en höst där vi fortsätter att utveckla både våra befintliga tjänster samt de nya vi adderat till vårt tjänsteutbud.

Ingrid Nordlund

Verkställande direktör


Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022 klockan 12:40. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33

 

Bilaga


GlobeNewswire