NGS Group AB: Bokslutskommuniké 2022

2023-02-09 11:40:00

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 151 MSEK (138), en ökning med 9,5%.
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet upp­gick till 0,9 MSEK (6,0), rörelse­marginal 0,6% (4,4).
 • Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 0,1 MSEK (4,3).
 • Resultatet per aktie före och efter utspäd­ning för fjärde kvartalet uppgick till 0,01 SEK (0,48).
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 2,3 MSEK (15,7).


Helåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 571 MSEK (496), en ökning med 15,2%.
 • Rörelseresultatet för helåret upp­gick till 6,9 MSEK (18,4), rörelse­marginal 1,2% (3,7).

Rörelseresultatet för helåret har påverkats negativt med 5,1 MSEK då ersättningen under uppsägningstiden för den avgående VDn Ingrid Nordlund kostnadsfördes i sin helhet per sista september. Rensat för denna engångspost uppgick justerat rörelseresultat för helåret 2022 till 11,9 MSEK med en rörelsemarginal på 2,1%.

 • Resultatet för helåret uppgick till 3,7 MSEK (13,2).
 • Resultatet per aktie före och efter utspäd­ning för helåret uppgick till 0,41 SEK (1,46).
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under helåret till -8,7 MSEK (8,3).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att tillgängliga medel kvarstår i bolaget för att behålla den finansiella ställningen och därmed stödja genomförandet av bolagets strategiska plan under 2023.

VD-kommentar

Resultat 4:e kvartalet
Årets sista kvartal visar en omsättningstillväxt om
9,5 % och en omsättning som hamnar på 151,5 MSEK (138,2 MSEK). Koncernen levererar en resultatförbättring jämfört med föregående kvartal om 1,9 mkr men en resultatförsämring i jämförelse med föregående år. Rörelseresultatet hamnar på 0,9 MSEK (6,0 MSEK).

Tillväxten är framförallt hänförlig till läkarbemanning och rekryteringsverksamheterna. Vi är nöjda med tillväxten i förhållande till motsvarande period föregående år inte minst mot bakgrund av att i princip alla våra verksamheter under hösten 2021 fick stöd av det uppdämda behov som fanns efter samhällets återöppning sommaren 2021 efter att Covid-19 restriktionerna hade slopats.

Rekryteringsverksamheterna och läkarbemanningen fortsätter att utvecklas väl både avseende omsättningen men även lönsamhetsmässigt. Efterfrågan på rekryteringstjänster har under årets sista kvartal ökat trots den annalkande lågkonjunkturen framförallt inom våra stabila nischer som offentlig sektor, bank, finans och försäkring. Sjuksköterske- och socionom-bemanningen samt interimsverksamheten har haft det mer utmanande under kvartalet. Socionom-bemanningen och interimsverksamheten har nått lägre volymer och  sjuksköteskebemanningens marginaler har pressats  jämfört med föregående år.

Vi har under kvartalet haft högre gemensamma kostnader för tex rekrytering av ny VD och kostnader för interims CFO som arbetat parallellt med avgående CFO under infasningsperioden .

Investeringar har gjorts, och kommer göras, i form av fler anställda och marknadsföring av våra tillväxtområden inom rekrytering och interim. Investeringarna har belastat våra marginaler under hösten och kommer enligt plan göra så även under första halvåret 2023, men vi ser nu  en successiv ökning av lönsamheten till följd av dessa satsningar.

Nystart inom vår interimsverksamhet
Vi har tillsatt en ny och stark ledning för hela interims-verksamheten. En satsning där vi kommer att utveckla vårt interimserbjudande, anställa nya medarbetare och utveckla arbetssätt och aktiviteter i marknaden.  Vi är glada över att ha lyckats knyta till oss mycket starka ledare och rekryteringskonsulter under hösten, varav några tillträder under första halvåret 2023. Genom denna satsning bedömer vi att vi kommer vända den negativa volymutvecklingen under 2023.

I den nystartade interim management verksamheten har vi investerat både i marknadsföring av vårt nya erbjudande samt utökat antalet medarbetare under hösten. Vårt nya erbjudande har fått ett gott mottagande på marknaden och vi bedömer att vi under första halvåret 2023 successivt kommer få avkastning även på denna  investering.

Under kvartalet har vi haft en intensiv marknads-kommunikation. Utöver fortsatt fokus på ökad synlighet i sociala medier har vi exempelvis startat två olika kundnätverk; ett för Interimschefer och ett för HR- chefer. Vi bjuder in till regelbundna inspirations-

föreläsningar med intressanta föreläsare och nätverks-möjligheter och dessa träffar har varit mycket välbesökta. Vårt erbjudande av Interim Management
och interimsspecialister kompletterar vår rekryterings-verksamhet väl och vi kommer under 2023 öka vårt fokus på korsförsäljning av dessa tjänster.

Bemanningsverksamheterna inom svensk sjukvård, socialtjänst och skola
Vi har en stark vårdbemanningsverksamhet i Sverige där vår målsättning är att ytterligare  öka volymerna  samtidigt som  vi arbetar med starkt kundfokus, marginalvård och operationell effektivitet.  Marginalerna på den svenska marknaden är, och bedöms vara även framgent, pressade varför en skalbar affärsmodell kommer vara A och O.

Vi ser ett fortsatt stort och ökande behov av bemanningstjänster inom svensk sjukvård. Sverige upplever nu troligtvis det värsta vårdläget hittills vilket sannolikt innebär att ansvariga politiker, såväl på nationell som regional nivå, kommer behöva agera med konkreta åtgärder och konstruktiv samverkan mellan alla aktörer i vårdkedjan

Efter den hårt kritiserade, bristfälliga och i juli 2022 avbrutna nationella upphandlingen av vård-bemanningstjänster har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) under kvartalet påbörjat en ny upphandling med planerad avtalsstart 3 april.

Dessvärre kan vi konstatera att även denna upphandling hade lika uppenbara brister som den första, vilket  inneburit att även denna upphandling har överprövats. Förvaltningsrätten i Göteborg har därefter, med motiveringen att upphandlande myndigheter kan ha brutit mot lagen om offentlig upphandling, interimistiskt stoppat upphandlingen till dess saken prövats i förvaltningsdomstolen.

Oavsett vilka villkor den svenska nationella vård-upphandlingen slutligen resulterar i, bedömer vi att vi är en av de aktörer som kommer bidra till att fylla de stora behoven inom sjukvården framöver.

Vi är en kvalitativ samarbetspartner till sjukhus-avdelningarna som ger oss en hög kundnöjdhet avseende våra tjänster. Vi har en nöjd och engagerad personal (såväl konsultsköterskor, konsultläkare som konsultchefer), liksom kvalitetssäkrade processer och avancerat IT stöd. Vi står redo att fortsätta vårt idoga arbete att stötta och avlasta regionernas läkare och sjuksköterskor i vått och torrt med målet att bringa ned den svenska vårdskulden och bidra till en säker,  tillgänglig och jämlik vård för alla medborgare.

När det gäller socionombemanning och skola har vi även här en ambition att växa.  Vi har förstärkt såväl ledarskapskapacitet och personal och står nu bättre rustade att successivt utveckla dessa områden under 2023.

Vår start i  Norge
Vi har idag en begränsad vårdbemanningsverksamhet i Norge och vi ser potentialen att växa då det finns ett starkt behov av bemanningstjänster med högre marginaler än i Sverige. Därmed kommer vår norska expansion vara av strategisk vikt för oss under kommande år. I Norge har regionerna återigen beslutat att genomföra en nationell upphandling av sjuksköterskor. Upphandlingen kommer ske under våren med planerad avtalsstart den 1 oktober. I början av januari 2023 skickades kvalificeringsunderlag ut och vi har därefter lämnat in vår kvalificeringsansökan. I Norge har det historiskt  funnits en önskan från politikers och regioners sida att lösa utmaningen med Norges stora vårdskuld genom
en stark samverkan mellan regionerna och de privata bemanningsbolagen. Norge som nation har redan  haft en stor fördel och nytta av detta och kommer ha så även framgent.

Vår strategiska plan
Sammanfattningsvis består vår strategiska plan för att nå våra långsiktiga finansiella mål av följande:

 • Affärsmixförändring: Högre relativ andel av rekrytering & interimsverksamheterna (med dess högre marginaler) jämfört med bemannings-verksamheterna
 • Tillväxtsatsning: Investeringar i rekryterings & interimsverksamheterna
 • Vidareutveckling av bemanningsverksamheterna:
  • Sverige: Operationell effektivitet och marginalvård
  • Norge: Expansion av vårdbemanning

Vi har under hösten vidtagit ett antal åtgärder för att accelerera vår strategiska plan. En avgörande pusselbit för att lyckas med denna plan är ledarskapet på alla nivåer. Vi är väldigt nöjda med att ha rekryterat Erika Rönnquist Hoh som ny VD. Erika börjar redan 1 mars och jag ser fram emot att fortsätta som styrelseledamot i NGS och följa resan under Erikas ledning. Med en stark VD, tydlig strategisk plan, hög kundnöjdhet och engagerade medarbetare har vi grundat för att ta oss an vår strategiska plan med full kraft och entusiasm.

Gerth Svensson
Tf  verkställande direktör


Denna rapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­­personers försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023

kl 11.40. Bokslutskommunikén finns efter publi­­cering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.


För ytterligare information kontakta:
Gerth Svensson, Tf VD, telefon 0760-19 86 92
Thomas Plate, CFO, telefon 076-894 9239

Bilaga


GlobeNewswire