NGS Group AB: Bokslutskommuniké 2021

2022-02-10 12:30:00

Fjärde kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 138 MSEK (107), en ökning med 29,7%.

• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 6,0 MSEK (3,0), rörelsemarginal 4,4% (2,8). Regeringens stödpaket påverkade förra årets fjärde kvartals resultat positivt med 0,3 MSEK.

• Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 4,3 MSEK (2,6).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för fjärde kvartalet uppgick till 0,48 SEK (0,29).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 15,7 MSEK (8,9).


Året i sammandrag

• Nettoomsättningen för året uppgick till 496 MSEK (432), en ökning med 14,7%.

• Rörelseresultatet för året uppgick till 18,4 MSEK (11,5), rörelsemarginal 3,7% (2,7). Regeringens stödpaket påverkade förra årets resultat positivt med 4,5 MSEK under 2020.

• Resultatet för året uppgick till 13,2 MSEK (8,1).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för året uppgick till 1,46 SEK (0,90).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under året till 8,3 MSEK (25,7).

• Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 SEK (-) per aktie, motsvarande 4,5 MSEK (-). Den föreslagna utdelningen utgör 34 procent av resultatet per aktie.


VD-kommentar        

Årets sista kvartal visar en omsättningstillväxt om 30 procent och en fördubbling av rörelseresultatet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

NGS starka tillväxt härrör till stor del från sköterskebemanningen som fortsatt röna stora framgångar, rekryterings- och interimstjänster avseende specialister har också visat betydande tillväxt, liksom verksamheten inom socionombemanningen. Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på olika kategorier av högt specialiserad personal både inom privat och offentlig sektor. Den prispress som blev en konsekvens av pandemins inträde har minskat och vi arbetar nu med sunda marginaler inom ovanstående områden.

Inom vården innebär konkurrensen om personalen, med höga lönekrav som följd, stora utmaningar ur ett lönsamhetsperspektiv. Till följd av Covids skenande utveckling under kvartalet har vi drabbats av höga sjukskrivningstal med därmed tillhörande kostnader för sjuklöner. Dessa har påverkat rörelsemarginalen negativt. Läkarbemanningen har fortfarande utmaningar vad gäller efterfrågan och marginalnivåer, men kvartal fyra blev det kvartal då vi passerade förra årets omsättning.

Skolbemanningen visar, trots utmaningar med stor sjukfrånvaro bland vår pedagogpersonal, tillväxt även detta kvartal. Med lättnader i restriktionerna under innevarande kvartal 2022, ser vi fram emot större tillgänglighet för vår personal och möjligheter att möta efterfrågan hos våra kunder.

Det fjärde kvartalet präglades av tvära kast mellan affärsmöjligheter baserade på våra kunders starka efterfrågan på kvalificerad personal och de sjukskrivningstal som drabbat såväl vår egen personal som våra kandidater. Det är glädjande att resultatet per aktie trots dessa faktorer ökade från 0,29 SEK under fjärde kvartalet 2020 till 0,48 SEK under årets sista kvartal.

Med positiva framtidsutsikter har vi stort fokus på att bygga vår organisation med nyrekryteringar av intern personal för att möta den goda efterfrågan i marknaden.

Vi på NGS är stolta över att ha lyckats uppnå betydande tillväxt både vad gäller omsättning och resultat och ser med tillförsikt fram emot 2022, då mycket pekar mot att förutsättningarna som påverkar vår affär stabiliseras och förbättras ytterligare.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör


Denna bokslutskommuniké är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 klockan 12:30. Bokslutskommunikén finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128

Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm

Telefon 08-505 808 30

www.ngsgroup.se

Bilaga


GlobeNewswire