NEOLA MEDICAL: FÖRETRÄDESEMISSION 55 MLN KR

2022-09-08 08:10:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Neola Medical har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 55 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i emissoinen är att en befintlig aktie berättigar en teckningsrätt, och en teckningsrätt berättigar till teckning av två nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 1:30 kronor per aktie.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Företrädesemissionen syftar till att finansiera bolagets fortsatta utveckling av Neola, vilket bland annat innefattar tekniska och kliniska valideringsstudier, regulatoriska processer, övriga kommersiella förberedelser inför marknadslansering i USA och Europa samt fortsatt arbete med att stärka patentportföljen, heter det.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma, som är planerad att hållas den 27 september 2022.Direkt-SE