Rapport Bygghissbolaget Alimak redovisar ett rörelseresultatet ebit blev 121 miljoner kr för det andra kvartalet 2018 (156).

Det justerade ebita-resultatet landade på 149 miljoner kr (173). Resultatet efter skatt blev 79 miljoner kr (79).

Nettoomsättningen uppgick till 1 112 miljoner kr, motsvarande en organisk minskning om 8 procent.

Orderingången landade på 1 182 miljoner kr, en organisk minskning med 2 procent.

Väntat enligt SME Direkts prognossammanställning med två bidragsgivare var ett rörelseresultat om 127 miljoner och ett justerat ebita-resultat på 157 miljoner kr. Ett resultat efter skatt om 85,2 miljoner väntades enligt sammanställningen och intäkter om 1 169 miljoner kr.

Alimaks kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till nästan -14 miljoner kr (+44).

”Inom Industrial Equipment binder tillväxt inom Wind och problem med projekt i BMU-verksamheten upp kapital i både kundfordringar och lager. Vi åtgärdar detta och ökar vårt fokus på hanteringen av rörelsekapitalet”, skriver bolagets vd Tormod Gunleiksrud i rapporten för det andra kvartalet.

Även i det första kvartalet var kassaflödet negativt och första halvåret summeras därmed till -21 miljoner kronor på denna punkt (87,5).

Bolagets vd kallar det andra kvartalet ”stabilt med två undantag”. Kassaflödet är det ena undantaget och marginalen inom affärsområde Industrial Equipment det andra. Den justerade ebita-marginalen där sjönk från 5,1 till 2,7 procent.

”Industrial Equipment står fortfarande inför utmaningar. Vi har under kvartalet fortsatt att ta ut kostnader inom SG&A över hela affärsområdet vilket gradvis kommer att ge effekt under resten av året. De projektförseningar och tekniska problem i BMU-projekt som identifierades under årets första kvartal åtgärdas nu”, skriver Alimaks vd om affärsområdet.

”På grund av projektens ledtider kommer detta ha en effekt på affärsområdets resultat även under de kommande två kvartalen. Volymerna inom Oil & Gas och General Industry var fortsatt låga till följd av relativt låg orderingång under föregående kvartal”, skriver han vidare.

Sammantaget bedömer Alimaks vd att det finns det en god efterfrågan i marknaden samtidigt som bolaget ”står inför ett antal utmaningar på industrisidan”. Bolaget säger sig dock vara på ”god väg” mot sina uppsatta mål.