Rapport Bygg- och fastighetsbolaget NCC redovisar ett resultat strax under analytikernas förväntningar. Samtidigt kom orderingången in flera miljarder under analytikernas prognoser.

NCC:s rörelseresultat blev 567 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var 588 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Nettoomsättningen blev 12.820 miljoner kronor, mot förväntade 13.730 miljoner, och orderingången var 9.026 miljoner kronor. Snittprognosen låg där på 11.403 miljoner kronor.

Bolaget hade en orderstock om 54,8 miljarder kronor i slutet av september, mot 59,5 miljarder i slutet av det andra kvartalet.

Svårt avgöra pandemins konsekvenser

Det är fortfarande svårt att göra säkra bedömningar av vilka konsekvenser coronapandemin får för NCC.

Det skriver bolagets vd Tomas Carlsson i rapporten för det tredje kvartalet.

Även om marknadsförhållandena i grunden är goda i Norden är det för tidigt för att dra definitiva slutsatser ”men vi ser tecken på att marknaden framöver saktar in något till följd av coronapandemin”, skriver han.

Han noterar att NCC:s verksamhet fungerar väl men när det gäller framförallt kommersiella fastigheter noterar bolaget tecken på mer utdragna beslutsprocesser, vilket kan få effekt framöver.

Orderingången under kvartalet uppgick till 9.026 miljoner kronor, en minskning från 12.769 miljoner i tredje kvartalet förra året och lägre än väntade 11.403 miljoner.

Det ska dock inte ses som en konsekvens av coronapandemin eller en allmän nedgång i ekonomin.

”Det handlar huvudsakligen om en selektiv anbudsgivning, förskjutningar i projektportföljen mot projekt i tidiga skeden samt följdeffekter av tidigare hög orderingång under året – och i Danmark och Finland – under föregående år”, skriver Tomas Carlsson.

Lanserar omstruktureringsplan

NCC offentliggjorde i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet en omstruktureringsplan för att öka lönsamheten i affärsområdet Industry.

Den nya planen omfattar en ny och effektivare organisation för asfaltsverksamheten, en strategisk genomlysning av möjligheter att avyttra asfaltsverksamheten i Finland, samt att flytta grundläggningsverksamheten under varumärket Hercules till affärsområde Infrastructure.

Omorganisationen av asfaltsverksamheten förväntas leda till minskade kostnader på cirka 50 miljoner kronor årligen från och med 2021 och kosta cirka 65 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021.

”NCC:s verksamhet inom affärsområdet Industry har varit stabil över åren, men vi ser möjligheter att öka lönsamheten och utveckla affären. Några av de åtgärder vi vidtar är en ny, mer effektiv organisation och ett tydligare fokus på de marknader där vi ser störst potential”, säger vd Tomas Carlsson i en kommentar.

Samtidigt genomförs förändringar i koncernledningen. Ylva Lagesson som nu är chef för DOS, blir ny chef för affärsområde Industry. Susanne Lithander tar över positionen som chef för DOS, utöver sin roll som CFO.