NAXS AB: NAXS Delårsrapport januari - september 2022

2022-10-25 18:30:00
Nio månader 2022
  • Resultat efter skatt uppgick till 93,4 (107,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 8,40 (9,66) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 924 MSEK (83,38 SEK per aktie) per den 30 september 2022, jämfört med 823 MSEK (SEK 73,78 per aktie) per den 31 december 2021.
  • Nettokassan uppgick till 244 MSEK (22,01 SEK per aktie) per den 30 september 2022, jämfört med 266 MSEK (23,81 SEK per aktie) per den 31 december 2021.
  • Årsstämman 2022 beslutade att lämna en utdelning om 3,50 SEK per aktie.
Tredje kvartalet 2022
  • Resultat efter skatt uppgick till 34,7 (26,6) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 3,13 (2,39) SEK.

VD-kommentar

Den positiva utvecklingen av NAXS substansvärde fortsatte under det tredje kvartalet 2022 då substansvärdet per aktie ökade med 5,9 procent. Under 12 månadersperioden har substansvärdet ökat med 26,9 procent, inklusive den utbetalda utdelningen i april.

Under kvartalet har underliggande fonder förvärvat ett portföljbolag och avyttrat ett portföljbolag. Den förhållandevis låga aktivitetsnivån avspeglar en alltmer osäker omvärld.

Gösta Lundgren

Ekonomisk översikt

2022 2021 2022 2021
1/1-30/9 1/1-30/9 1/7-30/9 1/7-30/9
Resultat efter skatt, TSEK 93 385 107 698 34 716 26 647

2022 2021
30/9 31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 632 214 513 925
Andelar i private equity fonder i % 68 63
av eget kapital
Kvarstående investeringsåtaganden, 180 013 86 012
TSEK
Total exponering mot private equity 812 227 599 937
fonder, TSEK
Övriga investeringar, TSEKTotal 48 231 44 693
exponering mot private equity fonder,
TSEK
Nettokassa, TSEK 243 806 265 523
Andelar i private equity fonder per 57,07 46,08
aktie, SEK
Övriga investeringar per aktie, SEK 4,35 4,01
Nettokassa per aktie, SEK 22,01 23,81
Eget kapital per aktie, SEK 83,38 73,78
Börskurs, SEK 58,10 64,80

Kontaktinformation

Gösta Lundgren, Interim VD

+46 70 710 47 88

gosta.lundgren@naxs.se

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25
oktober 2022 klockan 18,30 (CET).

Cision