NAXS AB: Halvårsrapport januari - juni 2022

2022-07-21 18:30:00
Första halvåret 2022
  • Resultat efter skatt uppgick till 58,7 (81,1) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,27 (7,27) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 872 MSEK (78,71 SEK per aktie) per den 30 juni 2022, jämfört med 823 MSEK (SEK 73,78 per aktie) per den 31 december 2021.
  • Nettokassan uppgick till 258 MSEK (23,29 SEK per aktie) per den 30 juni 2022, jämfört med 266 MSEK (23,81 SEK per aktie) per den 31 december 2021.
  • Årsstämman 2022 beslutade att lämna en utdelning om 3,50 SEK per aktie.
Andra kvartalet 2022
  • Resultat efter skatt uppgick till 18,6 (36,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,67 (3,27) SEK.

VD-kommentar

Efter att ha varit företagets CFO sedan start 2007, gläder det mig att som Interims VD presentera min första delårsrapport.

NAXS positiva utveckling fortsatte under det andra kvartalet 2022 då substansvärdet ökade med 5,2% och med 25,2% över en tolvmånadersperiod, inklusive under april utbetald utdelning.

Under det andra kvartalet gjorde NAXS 1 nytt åtagande till fonder, med 5 MEUR till JAB Consumer Partners - JCP V. Fonden saminvesterar med JAB Holding, ett privatägd bolag med fokus på konsumentvaror och tjänster, inklusive djursjukvård. NAXS är investerare i de två senaste fonderna som JAB reste innan JCP V. Vid kvartalets slut utökade NAXS sin investering i Mimir Industries AB på 36 MSEK som genomfördes vid första fondstängningen, till 75MSEK vid slutlig stänging.

Under andra kvartalet har underliggande fonder förvärvat 5 nya portföljbolag och undertecknat eller genomfört 2 exit.

Gösta Lundgren

Ekonomisk översikt

2022 2021 2022 2021
1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6
Resultat efter skatt, TSEK 58 669 81 051 18 551 36 430

2022 2021
30/6 31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 570 869 513 925
Andelar i private equity fonder i % 65 63
av eget kapital
Kvarstående investeringsåtaganden, 189 950 86 012
TSEK
Total exponering mot private equity 760 819 599 937
fonder, TSEK
Övriga investeringar, TSEKTotal 43 481 44 693
exponering mot private equity fonder,
TSEK
Nettokassa, TSEK 257 973 265 523
Andelar i private equity fonder per 51,53 46,08
aktie, SEK
Övriga investeringar per aktie, SEK 3,93 4,01
Nettokassa per aktie, SEK 23,29 23,81
Eget kapital per aktie, SEK 78,71 73,78
Börskurs, SEK 56,20 64,80

Kontaktinformation

Gösta Lundgren, Interim VD
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 klockan 18,30 (CET).

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)

Org.nr 556712-2972

Grev Turegatan 10

114 46 Stockholm

Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Cision