NAXS AB: Bokslutskommuniké 2022

2023-01-31 19:00:00
Januari - december 2022
  • Resultat efter skatt uppgick till 180,1 (177,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 16,22 (15,91) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 959 MSEK (86,59 SEK per aktie) per den 31 december 2022, jämfört med 824 MSEK (SEK 73,78 per aktie) per den 31 december 2021.
  • Nettokassan uppgick till 212 MSEK (19,11 SEK per aktie) per den 31 december 2022, jämfört med 266 MSEK (23,81 SEK per aktie) per den 31 december 2021.
  • Årsstämman 2022 beslutade att lämna en utdelning om 3,50 SEK per aktie.
  • Bolaget har gjort en ny bedömning av huruvida det danska och norska dotterbolagets funktionella valuta ska vara DKK respektive NOK eller SEK, det vill säga detsamma som moderbolagets. Tidigare har de utländska dotterbolagens bokslut räknats om till SEK och omräkningsdifferensen redovisats i övrigt totalresultat. Per den 31 december har bedömningen ändrats i enlighet med IAS 21.11(a). Det innebär att dotterbolagets funktionella valuta nu anses vara detsamma som moderbolagets och redovisas i resultaträkningen i posten värdeförändringar. Upparbetad omräkningsdifferens har förts till balanserade vinstmedel. Jämförelseåret har justerats på motsvarande sätt. Omräkningsdifferensen som nu ingår i årets resultat uppgår till 62,2 (13,5) MSEK vilket motsvarar 5,63 (1,21) SEK per aktie.
Fjärde kvartalet 2022
  • Resultat efter skatt uppgick till 35,6 (59,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 3,21 (5,29) SEK.

Vinstutdelning

Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om 3,75 SEK per aktie.

Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar

Trots en utmanande makroekonomisk miljö under 2022 kunde NAXS fortsätta sin gynnsamma utveckling genom hela året. Det fjärde kvartalet presterade det 10e kvartalet i rad med positiv tillväxt av substansen per aktie vilken ökade med 3,9%. Under 2022 ökade substansvärdet per aktie med 22,1%, inklusive den lämnade utdelningen.

Under året gjorde NAXS två nya åtaganden till fonder, ett med 5 MEUR till JAB Consumer Partners JCP V, som har ett fokus på djurförsäkringar, och ett med 75 MSEK till Mimir Industries som är inriktat på s.k. special situations. NAXS är sedan tidigare investerare i fonder som de båda förvaltarna rest.

Vad gäller underliggande fonder förvärvade de 13 nya portföljbolag och undertecknade eller genomförde 4 exit under året. Bland exit märks Nordic Capitals offentliggörande under 4e kvartalet att de tecknat avtal om försäljning av The Binding Site till Thermo Fisher Scientific, en av de största och mest framgångsrika investeringarna inom den nordiska private equity branschen.

NAXS lämnade under april en utdelning om 3,50 SEK per aktie för helåret och har sammantaget under de senaste 5 åren distribuerat 36,37 SEK per aktie till sina aktieägare via utdelningar och återköp.

NAXS har varit en aktiv investerare under de senaste åren och har fortsatt god tillgång på likvida medel vilket gör att vi är väl positionerade att fortsätta utnyttja eventuella investeringsmöjligheter under och bortom 2023.

Gösta Lundgren

Ekonomisk översikt

2022 2021
1/1-31/12 1/1-31/12
Resultat efter skatt, TSEK 180 081 177 413

2022 2021
31/12 31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 687 989 513 925
Andelar i private equity fonder i % 72 63
av eget kapital
Kvarstående investeringsåtaganden, 157 582 86 012
TSEK
Total exponering mot private equity 845 571 599 937
fonder, TSEK
Övriga investeringar, TSEKTotal 60 801 44 693
exponering mot private equity fonder,
TSEK
Nettokassa, TSEK 211 668 265 523
Andelar i private equity fonder per 62,11 46,08
aktie, SEK
Övriga investeringar per aktie, SEK 5,49 4,01
Nettokassa per aktie, SEK 19,11 23,81
Eget kapital per aktie, SEK 86,59 73,78
Börskurs, SEK 59,80 64,80

Kontaktinformation

Gösta Lundgren, Interim CEO

Telefon: + 46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 klockan 19,00 (CET).

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)

Org.nr 556712-2972

Nybrogatan 8

114 34 Stockholm

Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Cision