torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden granskar vad som ligger bakom marknadscykler

När Fisher Investments Norden granskar marknadshistoriken ser vi att en hel marknadscykel i stora drag har två perioder: en tjurmarknad (en längre period med brett stigande börser) och en björnmarknad (vanligtvis en lång och fundamentalt driven nedgång på minst 20 procent). Rent spontant kan det verka rimligt att försöka hänga med på tjurmarknaderna och undvika björnmarknaderna. Det låter enkelt på pappret, men enligt vår erfarenhet är det extremt svårt i praktiken, eftersom marknadscykler är oregelbundna. Om investerare förstår vad som driver marknadscyklerna kan det bli lättare att hantera dem, även om ingen kan göra det helt perfekt.

Publicerad: 1 september 2023, 13:44


Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vi har konstaterat att marknadscykler inte går enligt någon tidtabell, och det gör det till en utmaning att förutspå deras rörelser. Men enligt Fisher Investments Nordens granskningar av börsens underliggande fundamentala drivkrafter – tillgång och efterfrågan på aktier – beror den långsiktiga riktningen för börsen i huvudsak på glappet mellan verkligheten och förväntningarna på vilka vinster de ska göra. Våra undersökningar visar att aktietillgången är relativt stabil på kort sikt, så även om det är värt att hålla utkik efter plötsliga förändringar menar vi att efterfrågan är den drivkraft som tenderar att dominera den överskådliga framtiden.

Det kan vara svårt att bedöma efterfrågan, men vi menar att aktieägare främst är intresserade av aktiebolagens sannolika vinster. Om de framtida bolagsvinsterna (verkligheten) visar sig vara högre än vad marknaden redan har vägt in (förväntningarna) har vi noterat att börsen tenderar att gå upp. Viktigt att notera är att stämningen bland investerarna har stor inverkan på förväntningarna på framtida bolagsvinster, och detta går i cykler – dock oftast ryckigt. Som investerarlegenden John Templeton som bekant beskrev det: ”Tjurmarknader föds ur pessimism, växer med skepticism, mognar med optimism och dör av eufori” (1). Fisher Investments Nordens tolkning är att glappet mellan verkligheten och förväntningarna oftast är som störst när folk är som mest pessimistiska. Glappet minskar när investerare blir mindre pessimistiska och driver upp efterfrågan – och kursen – på aktier. Omvänt följer av vår analys att om förväntningarna blir så höga att verkligheten inte kan överträffa dem (som vi t.ex. såg under 2000-talets IT-bubbla i USA) – eller om oväntade händelseförlopp (t.ex. covid-nedstängningarna) gör att bolagsintäkterna hamnar långt under prognoserna – är det sannolikt att marknaden går in i den nedåtgående delen av cykeln. 

Hur kan investerare upptäcka – och använda – detta i praktiken? Även om det inte är idiotsäkert kan Fisher Investments Nordens granskningar av marknadscyklernas historia avslöja några gemensamma drag: Först och främst är tjurmarknader både längre och större än björnmarknader. Om vi använder USA-indexet S&P 500 för dess långa historik har det varit 14 tjurmarknader och 14 björnmarknader mellan 1929 och 2022 (2). Men tjurmarknaderna har i genomsnitt varat 60 månader och gett 178 procents avkastning, medan björnmarknaderna i snitt har varat 20 månader och backat med 40 procent (3). Eftersom tjurmarknader alltid har följt på björnmarknader – och i genomsnitt varit längre och starkare än dem – har börsen gått upp över tid (4). Räknat sedan 1926 har S&P 500:s totalavkastning på årsbasis varit 10 procent, vilket inbegriper alla björnmarknader under den tiden (5).

Även om avkastningen kan variera kraftigt under kortare perioder har S&P 500 aldrig haft en negativ 20-årsperiod (6). Vi anser att den här historiska observationen ger en viktig läxa: Ju längre du är investerad, desto mer sannolik blir en positiv avkastning. Även om det kan hjälpa att undvika björnmarknader så gott det går tror inte Fisher Investments Norden att det är nödvändigt – om man hänger med på tjurmarknaderna väger det mer än väl upp börsens tillfälliga nedgångar. Som det gamla visdomsordet säger: ”Det handlar om tid på marknaden, inte om att tajma marknaden.” (7)

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Givetvis går börsavkastningen inte som på räls ens under tjurmarknader. Den kan vara volatil och ojämn och full av oförutsägbara korrektioner (korta, branta och sentimentsdrivna nedgångar på 10–20 procent). Enligt vår erfarenhet får sådana perioder ofta investerare att fokusera på de kortsiktiga svängningarna. Men vi menar att den betydligt större risken är att missa tjurmarknadernas uppgångar över längre tid. Även om det kanske inte är enkelt att fortsätta vara investerad under skakiga perioder har vi noterat att det hjälper att se kortsiktig volatilitet som priset man får betala för börsens långsiktiga avkastning. Enligt Fisher Investments Nordens granskningar handlar framgångsrik investering om att hänga med på tjurmarknader.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. 

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

1.) ”Bull Markets Are Born on Pessimism, Grow on Skepticism, Mature on Optimism, and Die on Euphoria”, Barry Popik, The Big Apple, 2010-12-15.
2.) Källa: FactSet, per 2023-06-06. Påstående baserat på totalavkastningsindexet S&P 500, januari 1926 till maj 2023. Angivet i dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.
3.) Ibid.
4.) Ibid.
5.) Källa: FactSet, per 2023-06-06. Totalavkastning från S&P 500, januari 1926 till maj 2023. Angivet i dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Den årsberäknade avkastningen jämnar ut den faktiska tillväxttakten över den givna tidsperioden för att visa hur stor den hade varit över ett år.
6.) Se not ii.
7.) ”Investors Nearing Retirement Show Patience With Markets”, Matthew Sommer, Kiplinger, 2023-03-21.

www.fisherinvestments.com

Texten är en annons från Fisher Investments Norden