NANOLOGICA: SLUTLEVERERAT VICORE-PROJEKT PRESSADE INTÄKTER 4 KV

2022-02-08 08:51:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nanologica redovisar ett rörelseresultat på -14,1 miljoner kronor (-3,6) i det fjärde kvartalet 2022.

Omsättningen sjönk till 0,7 miljoner kronor (6,1).

"Den minskade nettoomsättningen för kvartalet beror till stor del på att vi som förväntat haft marginella intäkter från partnerprojektet med Vicore Pharma, som slutlevererats", skriver Andreas Bhagwani i vd-ordet av bokslutet för 2021.

Bolaget bedömer det rimligt att nå en försäljning inom preparativ kromatografi om 100–300 miljoner kronor år 2024, baserat på de kunddialoger som förs.

Under 2022 förutses bolagets försäljning öka väsentligt, huvudsakligen till följd av försäljning av produkter för preparativ kromatografi. Även kostnaderna förutses öka, både som ett resultat av högre produktionskostnader inom affärs-området kromatografi och kostnader för inhalationsprogrammet inom affärsområdet drug development.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -15,2 miljoner kronor (-12,9) med likvida medel om 11,0 miljoner kronor (66,4) vid rapportperiodens utgång.Direkt-SE