Momentum Group Q2 2022: Fortsatt stabilt affärsläge och positiv resultatutveckling

2022-07-14 08:00:00

Efterfrågan under kvartalet var fortsatt god trots det oroliga omvärldsläget. Våra bolag har på ett bra sätt lyckats att hantera stigande råmaterialpriser och fraktkostnader löpande liksom komponentbrist med prisanpassningar och kreativitet avseende leveransvägar och leverantörer. Sammantaget innebär det att omsättningen för andra kvartalet ökade med 13 procent jämfört med förra året, varav 8 procent för jämförbara enheter, med en EBITA-tillväxt om 23 procent.


Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 446 MSEK (396), varav 8 procent för jämförbara enheter.
 • Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 49 MSEK (42), motsvarande en rörelsemarginal om 11,0 procent (10,6). I resultatet ingick jämförelsestörande kostnader om –2 MSEK hänförligt till särnoteringsprocessen.
 • EBITA ökade med 23 procent till 54 MSEK (44), motsvarande en EBITA-marginal om 12,1 procent (11,1).
 • Kvartalets resultat ökade med 23 procent till 37 MSEK (30) vilket motsvarade ett resultat per aktie om 0,70 SEK (0,60).
 • Förvärv av HNC Group som är en ledande aktör inom lösningar för industriell automation i Danmark.
 • Beslut om återköpsprogram av egna aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman. Per den 30 juni hade 1 000 000 aktier av serie B återköpts.

Januari-juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 845 MSEK (746), varav 9 procent för jämförbara enheter.
 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 86 MSEK (77), motsvarande en rörelsemarginal om 10,2 procent (10,3). I resultatet ingick jämförelsestörande kostnader om –6 MSEK hänförligt till särnoteringsprocessen.
 • EBITA ökade med 21 procent till 98 MSEK (81), motsvarande en EBITA-marginal om 11,6 procent (10,9).
 • Periodens resultat ökade med 14 procent till 65 MSEK (57) vilket motsvarade ett resultat per aktie om 1,25 SEK (1,15).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (EBITA/RK) uppgick till 62 procent (58).
 • Soliditeten var 44 procent (35) vid periodens utgång.
 • Momentum Group delades ut från Alligo AB och noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista den 31 mars.

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av Mytolerans som erbjuder produkter och tjänster inom mätteknik till svensk industri.

På bolagets hemsida momentum.group kommer en kvartalspresentation finnas tillgänglig där vd Ulf Lilius och CFO Niklas Enmark går igenom rapporten och ger en verksamhetsuppdatering.

MFN