Momentum Group Q1 2022: Stabilt affärsläge och positiv resultatutveckling trots oro i omvärlden

2022-04-27 08:00:00

Bra underliggande efterfrågan inom båda affärsområdena men där den globala komponentbristen och covid-19-relaterad sjukfrånvaro hade viss påverkan på försäljningen under kvartalet. Organisk omsättningstillväxt i kombination med god kostnadskontroll och väl hanterade prisökningar från leverantörer bidrog till att EBITA ökade med 19 procent jämfört med första kvartalet föregående år.

Första kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 399 MSEK (350), varav 11 procent för jämförbara enheter.
 • Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 37 MSEK (35), motsvarande en rörelsemarginal om 9,3 procent (10,0). I resultatet ingick jämförelsestörande kostnader om -4 MSEK hänförligt till särnoteringsprocessen.
 • EBITA ökade med 19 procent till 44 MSEK (37), motsvarande en EBITA-marginal om 11,0 procent (10,6). 
 • Kvartalets resultat ökade med 4 procent till 28 MSEK (27) vilket motsvarade ett resultat per aktie om 0,55 SEK (0,55).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (EBITA/RK) uppgick till 62 procent (53).
 • Soliditeten var 50 procent (36) vid periodens utgång.
 • Extra bolagsstämma den 26 januari fattade beslut om förändrad aktiestruktur och fondemission.
 • Årsstämman hölls den 11 februari där det bland annat fattades beslut om ändring från privat till publikt bolag.
 • Den 23 mars beslutade extra bolagsstämma i Alligo AB att dela ut och särnotera Momentum Group.
 • Momentum Group noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista den 31 mars.

Händelser efter periodens utgång

 •  Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

På bolagets hemsida momentum.group finns en kvartalspresentation tillgänglig där vd Ulf Lilius och CFO Niklas Enmark går igenom rapporten och ger en verksamhetsuppdatering.

MFN