Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar interimsredogörelse avseende perioden 1 oktober 2020 - 30 juni 2021

2021-07-12 08:30:00
Koncernen omfattar följande bolag:
 • Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)
 • Modern Ekonomi Sverige AB
 • Modern Bolagsservice AB
 • Modern Tellos Sverige AB
 • Modern Avveckling AB
 • ME Finans AB

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550.

Sammanfattning av interimsredogörelse

Under perioden 1 oktober 2020 - 30 juni 2021 uppgår koncernens resultat till:
 • Koncernens omsättning för perioden uppgick till 80,9 MSEK.
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,0 MSEK.
 • Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till -1,5 MSEK.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,2 MSEK.
 • Koncernens soliditet vid periodens utgång var 18 %.

Koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys för perioden 1 oktober 2020 - 30 juni 2021 samt balansräkning per 2021-06-30

Resultaträkning (tkr)

Nettoomsättning 78 789
Övriga rörelseintäkter 2 126
80 915
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -21 940
Personalkostnader -52 945
Avskrivningar och nedskrivningar av -1 491
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader -27
-76 403
Rörelseresultat 4 512

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande 13
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter -144
-131
Resultat efter finansiella poster 4 381

Resultat före skatt 4 381

Skatt på årets resultat -656
Uppskjuten skatt -384
Årets resultat 3 341
Moderbolagets andel av årets resultat 3 341
Minoritetens andel av årets resultat 0

Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 145
Goodwill 4 494
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 326
4 965
Materiella anläggningstillgångar
Installationer 285
Inventarier 602
887
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0
Uppskjuten skattefordran 0
Andra långfristiga fordringar 2 021
2 021
Summa anläggningstillgångar 7 873

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror 286
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 40 025
Fordringar hos koncernföretag 106
Övriga fordringar 14 055
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 838
58 024

Kassa och bank 191
Summa omsättningstillgångar 58 501

SUMMA TILLGÅNGAR 66 374

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 18 281
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat -6 272
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 12 009
Minoritetsintresse
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 12 009

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 9 451
Skulder till kreditinstitut 800
Övriga skulder 3 000
13 251
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 800
Förskott från kunder 4 523
Leverantörsskulder 3 065
Skulder till koncernföretag 184
Aktuella skatteskulder 1 075
Övriga skulder 18 844
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 623
41 114

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 374

Kassaflödesanalys (tkr)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 4 381
Justering för poster som inte ingår i 1 457
kassaflödet m.m.
Betald skatt 279
Kassaflöde från den löpande 6 117
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital
Förändringar av varulager och pågående -286
arbeten
Förändring kundfordringar -10 709
Förändring kortfristiga fordringar -930
Förändring leverantörsskulder -1 460
Förändring av kortfristiga skulder 9 055
Kassaflöde från den löpande 1 787
verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella -326
anläggningstillgångar
Investeringar i materiella -740
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella 70
anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella -1 193
anläggningstillgångar
Kassaflöde från -2 189
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0
Amortering av lån -1 076
Kassaflöde från -1 076
finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde -1 478

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 1 669
Likvida medel vid årets slut 191

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021 klockan 08:30 CEST.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 10 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Cision