Moberg Pharma: Styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier

2022-06-08 07:59:00

Årsstämma den 16 maj 2022 i Moberg Pharma AB (publ) beslutade - i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2022 - om att bemyndiga styrelsen att besluta om att genomföra en riktad nyemission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier.

Bolagsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av C-aktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma och skall ske till en kurs om lägst 100 procent och högst 105 procent av aktiens kvotvärde (0,10 kronor).

Styrelsen har beslutat att utnyttja emissionsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom att emittera 1 125 000 C-aktier till Nordea Bank. Emissionen skall ske till en kurs som motsvarar aktiens kvotvärde vid tidpunkten för den riktade emissionen och ska tecknas under tiden 8 juni - 31 augusti 2022, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning motsvarande 100 procent av kvotvärdet, motsvarande 0,10 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna skall verkställas senast den 31 augusti 2022.

C-aktierna kommer efter återköp att omvandlas till stamaktier i syfte att säkerställa leverans under incitamentsprogrammet.

Bolaget innehar för närvarande 1 464 746 egna stamaktier. Efter att återköp och omvandling av C-aktier skett enligt ovan kommer antalet innehavda stamaktier att uppgå till 2 589 746.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08.00 (CET) den 8 juni 2022.

Cision