Rapport Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett rörelseresultat på 23,7 miljoner kronor (29,6) för det första kvartalet 2023.

Resultatet efter skatt blev 17,6 miljoner kronor (19,3) och resultatet per aktie uppgick till 0:51 kronor (0:56).

Nettoomsättningen var 230 miljoner kronor (208).

Orderingången minskade till 207 miljoner kronor (273).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 151 miljoner kronor (126) med likvida medel om 244 miljoner kronor (140) vid rapportperiodens utgång.

”Vi kan konstatera att pandemins effekter har avklingat på de allra flesta marknader. Givet alla positiva signaler från marknaden är jag optimistisk inför framtiden”, skriver Johan Löf i vd-ordet av rapporten.

Johan Löf påpekar även den kraftiga variationen i orderingången mellan olika kvartal ”beroende på tidpunkten för enstaka större order”. Under kvartalet minskade orderingången med 24 procent.

”Det är dock värt att nämna att omsättningen för första kvartalet i år inte bygger på några större order alls (den största enskilda intäkten var 11 miljoner kronor) utan består framförallt av en kombination av intäkter från många små och normalstora order samt supportintäkter”, skriver Johan Löf vidare.