Rapport Elons vinst sjönk under det tredje kvartalet samtidigt som den organiska tillväxten var negativ. 

Elon redovisar ett rörelseresultat på 18,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (28,6).

Rörelsemarginalen var 1,3 procent (2,6).

Resultat efter skatt låg på 13,9 miljoner kronor (22,1), motsvarande 0:94 kronor per aktie (4:24).

Nettoomsättningen uppgick till 1.427 miljoner kronor (1.089).Försäljningstillväxten var 31 procent och organiska tillväxten uppgick till -6 procent (8,7).

Svag konjunktur pressar marginalerna

Elons tredje kvartal har till stor del präglats av samgåendet med Electra Gruppen den 16 maj 2022. Det skriver vd Stefan Lebrot i delårsrapporten för det tredje kvartalet.

I likhet med marknaden har Elons omsättning minskat under året. Marknaden inom Elons kategorier har påverkats negativt av stigande räntor vilket har resulterat i att utrymmet för sällanköpsvaror i konsumentens plånbok blivit mindre, skriver vd:n.

”Detta i kombination med prishöjningar från leverantörer samt en försvagad svensk krona medför generellt att konsumenten har mer begränsade möjligheter att investera i kapitalintensiva kategorier annat än när det är nödvändigt”, heter det.

Vidare ser Elon en risk för minskad nyproduktion inom byggsektorn med färre ROT-projekt till följd av högre marknadsräntor och en svagare konjunktur, vilket påverkar Elons B2B-segment (Business to Business) negativt.

”Nuvarande marginalnivåer påverkas också av den längre säljprocessen inom B2B vilket innebär att fakturering i dag görs till order tagna bakåt i tiden med då gällande lägre prisnivåer”, poängterar Stefan Lebrot.