Rapport Bemannings- och rekryteringsföretaget redovisar en fallande omsättning på grund av pandemin. Även resultatet sjönk. 

Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 3,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (8,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:07 kronor (0:19).

Nettoomsättningen uppgick till 342 miljoner kronor (417). Intäkterna i kvartalet minskade med 18 procent jämfört med samma period 2019, vilket i princip i sin helhet är hänförligt till effekter av covid-19-pandemin, skriver Poolia.

Rörelseresultatet blev 5,4 miljoner kronor (11,1) och rörelsemarginalen var 1,6 procent (2,6).

Resultatet före skatt uppgick till 4,8 miljoner kronor (10,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12,4 miljoner kronor (11,3).

Pandemin orsak till omsättningstapp

Poolias intäkter minskade med 18 procent under tredje kvartalet och nedgången är i princip i sin helhet hänförlig till effekter av pandemin. Rörelsemarginalen sjönk till 1,6 procent (2,6).

Det framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet.

”Efterfrågan på bemanningstjänster påverkades även under det tredje kvartalet 2020 negativt av den nedstängning av samhällen som spridningen av covid-19 gett upphov till. Detta ledde till såväl minskad omsättning som lägre resultat för koncernen i kvartalet jämfört med samma period föregående år”, skriver Poolia.

Störst omsättningsminskning skedde i Tyskland, Norge och Finland där samhällena i stora delar stängts. I dessa länder nyttjar Poolia de stödinstrument som ställts till förfogande av respektive lands regeringar.

”I Norge och Finland har vi med hjälp av dessa stöd, men också tack vare en hög aktivitetsnivå, nått positiva rörelseresultat”, skriver vd Jan Bengtsson i delårsrapporten.

I Tyskland gjorde Poolia förlust under perioden.

”I Sverige, som präglats av mer öppenhet än ovan nämnda länder, har vi drabbats i mindre utsträckning och vi har även börjat skönja en viss ökning av efterfrågan. Vi beslöt därför att avbryta samtliga permitteringar i Sverige efter semestrarna. Det påverkar vårt resultat negativt på kort sikt men ger oss marknadsfördelar när den pågående krisen är över”, skriver vd.

I Sverige noterar Poolia stor skillnad i efterfrågan mellan olika sektorer. Under det tredje kvartalet var nedgången i efterfrågan störst inom delar av den traditionella verkstadsindustrin och turist- och besöksnäringarna. Intäkterna från Poolias rekryteringsaffär har också minskat. Från Poolias kunder inom läkemedel, livsmedel, logistik och offentlig sektor är efterfrågan oförändrad.

”Poolias utveckling under kommande kvartal påverkas av i vilken grad myndigheterna på våra marknader väljer att hålla samhällena öppna. Vi ser tydligt att den svenska vägen varit mer gynnsam för vår affär, än den som många andra länder valt. Trots de utmanande tider som råder i spåren av covid-19-pandemin, hyser jag gott hopp om framtiden. Vi har en stark balansräkning och en god kassa. Vi har goda kundrelationer och kompetent personal. Sammantaget står vi därför väl rustade att ta oss an kommande kvartal”, skriver Jan Bengtsson.