Aktie Readly, som är under uppköp av Bonnier News, har gett en resultatuppdatering för det fjärde kvartalet.

Totala intäkter för det fjärde kvartalet 2022 uppgick preliminärt till 157 miljoner kronor (135) och justerat ebitda-resultat uppgick preliminärt till -12,1 miljoner kronor (-41,4).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Intäktstillväxten, som preliminärt uppgick till 16,2 procent fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2021, har främst drivits av prisökningar på utvalda marknader.

FPS (fullt betalande prenumeranter) uppgick till 452.466 (478.362) vid utgången av kvartalet, motsvarande en minskning om 5,4 procent. Jämfört med tredje kvartalet 2022 var det däremot en ökning om 1,3 procent.

ARPU (genomsnittlig intäkt per användare) uppgick till cirka 109 kronor (95), vilket reflekterar de prishöjningar som Readly har genomfört under 2022 samt positiva valutakurseffekter, uppger bolaget.

Readlys resultat före skatt för det fjärde kvartalet 2022 har påverkats av en ej kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill om cirka -27,0 miljoner kronor relaterat till förvärvet av Toutabo. Vidare har Readly justerat vederlaget för tilläggsköpeskillingen relaterat till förvärvet av Toutabo med en minskning om cirka 20,8 miljoner kronor.

Per den 31 december 2022 uppgick Readlys likvida medel till 189 miljoner kronor (306).