Rapporter Läkemedelsbolaget Oncopeptides redovisar en rörelseförlust på 72,7 miljoner kronor för årets första kvartal. Under samma period föregående uppgick förlustsiffran till 98,9 miljoner kronor.

Nettoomsättningen landade på 1,1 miljoner kronor (0).

Förlusten efter skatt blev 71,0 miljoner kronor (-98,6) medan förlusten per aktie uppgick till -0,79 kronor (-1,31).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var  minus 89,0 miljoner kronor (-166) med likvida medel om 254 miljoner kronor (194) vid rapportperiodens utgång.