MIDWAY: EBITA TYNGDES AV OMSTRUKTURERING, HÖJER UTDELNING TILL 0:80 KR

2023-02-08 08:06:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Midways nettoomsättning ökade med 11 procent till 261 miljoner kronor (236) under fjärde kvartalet 2022. Förvärv bidrog med 22 procent.

Ebita-resultatet minskade till -15 miljoner kronor (14) där omstruktureringskostnader för Nom Holding påverkade negativt med 11 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 0 miljoner kronor (13). Omvärdering av tilläggsköpekilling Vertemax påverkade resultatet positivt med 18 miljoner kronor.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 miljoner kronor (81).

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 0:80 kronor per aktie (0:75).Direkt-SE